17 uzņēmumi saņems atbalstu liela apjoma investīciju projektu realizācijai

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajā aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 2. kārtā vērtēšanas komisija ir pabeigusi darbu. Aktivitātes ietvaros ir atbalstīti 17 uzņēmumi par kopējo pieprasīto atbalsta apjomu 32`897`851,96 LVL vērtībā.

LIAA visiem projektu iesniedzējiem ir nosūtījusi vērtēšanas komisijas lēmumus. Lielākajai daļai apstiprināto projektu ir izvirzīti nosacījumi, kuri ir jāizpilda trīs nedēļu laikā. Kā arī visiem projektu iesniedzējiem atbilstoši aktivitātes nosacījumiem jāiesniedz LIAA noslēgts bankas kredītlīgums vai arī jāpalielina pamatkapitāls, lai pašu kapitāls sastādītu vismaz 75% no projekta attiecināmām izmaksām. Līgumus par projekta realizāciju un finansējuma piešķiršanu LIAA ar projektu iesniedzējiem slēgs pēc šīs informācijas saņemšanas. Pēc līguma noslēgšanas LIAA savā mājas lapā internetā publicēs projektu iesniedzējus, kuri realizē projektus šajā aktivitātē.

Visus aktivitātei iesniegtos projektus izvērtēja komisija, kuras sastāvā bija vadošie eksperti no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Bankas un Latvijas Tehniskās universitātes, pārstāvis no LIAA un novērotāja statusā – Finanšu ministrija un Latvijas Komercbanku asociācija. Lai nodrošināt Biznesa plānu izvērtēšanu, tika piesaistīti finanšu eksperti – banku kredītspeciālisti.

Kā galvenos projektu noraidīšanas iemeslus vērtēšanas komisija norāda iesniegto projektu biznesa plānu neatbilstība reālajiem tirgus apstākļiem, neesošu ieguldījumu projekta pētniecībā un attīstībā, tādā veidā nenodrošinot aktivitātē paredzēto inovācijas līmeni.

Programmas mērķis – stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 2. kārtā norisinājās no 2011. gada 12. decembra līdz 2012. gada 2. aprīlim (ieskaitot). Kopumā tika iesniegts 51 projektu iesniegums par pieprasīto atbalsta apjomu – 82`039`631,34 LVL.

Projektu iesniegumi tika vērtēti atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām". Kopējais pieejamais finansējums šajā aktivitātē – 47`152`788,79 LVL.