LIAA uzsāk pieteikumu pieņemšanu inovāciju “vaučeru” atbalsta pakalpojumiem

2017. gada 6. februārī

Ar šī gada 6.februāri Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk pieteikumu pieņemšanu inovāciju “vaučeru” atbalsta pakalpojumiem. Projekti tiek pieņemti projekta "Tehnoloģiju pārneses programma" ietvaros.

Aktivitātes ietvaros atbalstu var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK), kas izstrādā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Atbalsts inovāciju "vaučeru" MVK pakalpojumu nodrošināšanai tiks sniegts, lai atbalstītu ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu: tehniski ekonomiskā priekšizpēte; rūpnieciskie pētījumi; eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana; produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde; jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana; kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Atbalsta mērķis ir veicināt inovācijas aktivitāti MVK, tehnoloģiju pārneses ceļā sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, kas sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Pieejamais finansējums - 3 741 885,00 EUR. Atbalsta intensitāte vienam projektam ir 60% no attiecināmo izmaksu summas un maksimālais atbalsta apmērs vienai saistīto personu grupai – 25 000 EUR.

Atbalsta pieteikumu pieņemšana notiks, kamēr būs pieejams finansējums.

Atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – "Darbības programmas 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi". Atbalsts tiek sniegts Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 41.1.-41.6. apakšpunktos minēto darbību īstenošanai.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 (trešdienās līdz plkst. 19:00) vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi”. Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.

Papildinformācija:
Vineta Vilistere-Lāce, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67039422
E-pasts: vineta.vilistere@liaa.gov.lv