Finanses

Ikviena finansējuma piesaistes pamatā ir finanšu plāni, kas atspoguļo potenciālajam investoram projekta dzīvotspēju un iespējamo atdevi no ieguldījumiem, kā arī sniedz ieskatu citos finanšu rādītājos.

Finansiālās darbības prognozi pamatā veido 3-5 gadiem, bet ne mazāk par aizdevuma darbības laiku, ja tiek ņemts bankā kredīts. Finanšu plānā jāiekļauj:

 • Naudas plūsmas aprēķins;
 • Peļņas/ zaudējuma aprēķins;
 • Bilance.
Naudas plūsmas aprēķins

Naudas plūsma pakāpeniski ieviesīs skaidrību finanšu jautājumos. Slikta un nepareiza apiešanās ar naudu ir viens no izplatītākajiem biznesa neveiksmes cēloņiem.

Veidojot naudas plūsmas aprēķinus tu vari:

 • Noteikt, kad naudas pietrūks, pirms tas būs noticis īstenībā;
 • Uzzināt, kad varētu parādīties papildus nauda un izlietot to efektīvi;
 • Parūpēties, lai vienmēr būtu pietiekoši skaidrās naudas jebkuriem biznesa izdevumiem;
 • Uzzināt, kā varētu vēl efektīvāk izmantot resursus un samazināt izmaksas;
 • Ja pārdosi savu produkciju ar pēcapmaksu, būs nepieciešams plānot arī šo naudas plūsmu. Tāpat jāatceras rēķinus izrakstīt laikā, lai klients varētu tos savlaicīgi apmaksāt;
 • Aprēķinos vajag parādīt visus savus ieņēmumus un izdevumus, kas rada naudas ieplūšanu vai izplūšanu no uzņēmuma. Amortizāciju naudas plūsmā neiekļauj, jo tā nav reāla nauda, tas ir tikai iekšējai uzskaitei.
Peļņas/ zaudējuma aprēķins

Atšķirībā no naudas plūsmas aprēķina, kas parāda stāvokli ik pēc noteikta laika, šis aprēķins atspoguļos vidējā termiņa mērķus pēc pirmā vai pirmajiem diviem gadiem, kā arī to, ko vēlaties sasniegt. Šos aprēķinus ir ieteicams veikt ik mēnesi vai reizi ceturksnī.

Peļņas/ zaudējumu aprēķinu veikšanas mērķis ir biznesa dzīvotspējas noteikšana. Taču peļņa, kas šeit parādīsies, ne vienmēr ir arī realitāte. Peļņas/ zaudējumu aprēķins ļaus labāk saprast, cik ir jāiegulda, lai paplašinātu savu biznesu. Bez tam aprēķini ļaus izvairīties no negaidītām situācijām un noderēs plānošanai tālākiem attīstības periodiem. Pats galvenais ieguvums no aprēķiniem ir iespēja modelēt dažādas situācijas, kā arī iespēja novērtēt, vai ieguldījums šajā projektā ir veiksmīgs vai nē, salīdzinājumā ar atdevi, kas būtu, ja šie paši naudas resursi tiktu ieguldīti cituviet, piemēram, kā naudas noguldījums bankas depozītā, iegādātas akcijas vai iegādāts nekustamais īpašums.

Bilance

Grāmatvedības bilance ir divdaļīga tabula, kur vienā daļā, ko sauc par aktīvu, ir parādīti visi uzņēmuma īpašumā esošie līdzekļi, bet otrā daļā, ko sauc par pasīvu – šo līdzekļu izveidošanās avoti. Līdzekļus un to avotus bilancē rāda tikai naudas izteiksmē. Bilance dalās sīkākās daļās, kuras pieņemts saukt par bilances posteņiem. Katrā bilances postenī, kas sastāv no posteņa nosaukuma un summas naudas vienībās, ir apvienoti dati par ekonomiski vienveidīgiem uzskaites objektiem. Tā kā bilances abas puses ir viena un tā paša līdzekļu kopuma grupējums divos atšķirīgos veidos, tad grāmatvedības bilances aktīva un pasīva summām ir jābūt vienādām.

Finansējuma veidi

Uzņēmējam ir pieejami daudzi un dažādi finansējumu veidi. Tie atšķiras ar:

 • Institūciju veidu, kas finansē (privātie investori, bankas, riska kapitāla kompānijas, Eiropas Savienības struktūrfondi u.c.);
 • Procentiem, kas tiek prasīti par finansējuma izmantošanu piešķirot/ aizdodot (ilgtermiņa, īstermiņa);
 • Atrašanās vietu attiecībā pret uzņēmumu (ārzemju, vietējais);
 • Finansēšanas ātrumu (birokrātiskās prasības, dokumentu noformēšana).

Pieejamākie finansējuma veidi ir banku piedāvātie finanšu pakalpojumi – kredīts (īstermiņa, ilgtermiņa), līzings, faktorings, bez tam pieejami ir arī granti jeb valsts atbalsta programmas, kā arī privātās un publiskās investīcijas jeb riska kapitālu fondi.

Bankas

Līzings

Līzings ir noma ar vai bez izpirkuma tiesībām termiņa beigās. Tas ir ātrs un vienkāršs veids, kā finansēt likvīdus nomas priekšmetus.

Parasti līzings tiek izmantots mazumtirdzniecībā, iegādājoties:

 • Automašīnas;
 • Biroja tehniku un iekārtas;
 • Sadzīves tehniku u.c. preces.

Līzings ļauj piegādātājam uzreiz saņemt naudu par darījumu, bet pircējam norēķināties ar līzinga kompāniju daudz ilgākā termiņā. Finanšu līzinga rezultātā pirkuma priekšmets nonāk pircēja īpašumā līguma termiņa beigās. Operatīvais līzings nozīmē, ka pirkuma priekšmets nepāriet pircēja īpašumā, to parasti atpērk pārdevējs par atlikušo vērtību, kas ir norādīta līgumā.

Kredīts, likmes un atmaksas veids

Kredīta procentu likme ir gada maksa par aizdevumu, kas izteikta procentuāli un tiek aprēķināta no vēl neatmaksātās kredīta summas. Pastāv divu veidu procentu likmes – mainīgā un fiksētā. Šīs likmes atšķiras ar to fiksācijas termiņu – mainīgā procentu likme var tikt fiksēta uz laiku līdz 6 mēnešiem, savukārt fiksētā procentu likme var tikt fiksēta uz laiku līdz 5 gadiem. Kredīta atmaksa tiek veikta katru mēnesi saskaņā ar iepriekš sastādītu maksājumu grafiku. Ikmēneša kredīta maksājumi sastāv no pamatsummas un procentu maksājumiem, kuri uzkrājušies mēneša laikā. Kredīta maksājumu grafikā tiek noteikts konkrēts datums katrā mēnesī, līdz kuram ir jāveic maksājums. Atsevišķos gadījumos bankas piedāvā kredīta brīvdienas, kas nozīmē, ka kredīta ņēmējs līdz pat 2 gadu laikam neveic pamatsummas atmaksu, bet veic tikai kredīta procentu atmaksu.

Informāciju par atbalsta iespējām uzņēmējiem skatīt LIAA portālā Labsoflatvia.com/atbalsts.