Aprīļa vidū komersantiem būs pieejams atbalsts ražošanas telpu izveidei

2014. gada aprīļa vidū sāksies projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā atbalsta saņemšanai ražošanas telpu būvniecībai un rekonstrukcijai programmas "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" 2. kārtas ietvaros, tāpēc Ekonomikas ministrija aicina komersantus jau savlaicīgi sākt darbu pie projektu gatavošanas. Plānots, ka programmas 2. kārtas ietvaros atbalstīti tiks vismaz 6 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz aptuveni 20 miljoni eiro. Programmas otrās kārtas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vērtēs projektu iesniegumus līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Programmas "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" mērķis ir līdzfinansēt ražošanas telpu izveidi un rekonstrukciju, lai reģionos veicinātu industriālo zonu attīstību, veidotos jauni uzņēmumi un darbavietas. Programmas projekta ietvaros tiks atbalstītas vienas vai vairāku ēku būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta ar ražošanas ēku izveidi. Uz atbalstu šajā programmā varēs pretendēt uzņēmēji, kuru projektu īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar patstāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20 tūkstošiem vai 10 kilometru attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu.

Šobrīd Ekonomikas ministrija kopā ar Finanšu un Tieslietu ministrijām strādā pie programmas "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" otrās kārtas nosacījumu saskaņošanas. Plānots, ka attiecināmajās izmaksās tiks iekļautas kredītiestādes garantijas izmaksas avansu maksājumu iesniegšanai, kā arī otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir palielināts iespējamais avansa maksājuma apjoms. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tas ir 30 % no pieprasītā publiskā finansējuma, otrās kārtas ietvaros – 35 % no pieprasītā publiskā finansējuma. Taču būtiskas izmaiņas attiecībā uz projektu īstenošanu, salīdzinot ar programmas pirmās kārtas nosacījumiem, nav plānotas.

Atbalsta programma ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai Ministru kabinetā tika atbalstīta 2013. gada 21. maijā. Šāda programma Latvijā tika ieviesta pirmo reizi, sniedzot atbalstu industriālo zonu izveidei un attīstībai Latvijas reģionos. Programmas pirmā kārta notika no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 30. septembrim, tās ietvaros sniegts atbalsts 6 uzņēmumiem par kopējo finansējumu 7995615,39 eiro.

Programmas "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" otrās kārtas ietvaros paredzētais kopējais finansējums ir 9954660,61 eiro, attiecīgi ERAF finansējums – 1417429,61 eiro, virssaistību finansējums – 8537231 eiro.

Aktivitātes noteikumi paredz, ka pēc izveidotās ēkas nodošanas ekspluatācijā tā ir jāiznomā vismaz trīs savstarpēji un ar projekta iesniedzēju nesaistītiem sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem, kuri saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecībā, kā arī jānodrošina, ka minētie komersanti trīs gadu laikā izveido vismaz 50 jaunas darba vietas uz pilnu slodzi.

Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projektā paredzētās darbības būs jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. decembrim un projekts jāīsteno līdz 2015. gada 1. novembrim. Pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. novembrim, būs jāiesniedz sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījums.

Ar programmas pirmās kārtas īstenošanas nosacījumiem var iepazīties šeit.
Savukārt ar plānotajām izmaiņām programmas nosacījumos var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā – sadaļā ES fondi/ Normatīvo aktu projekti.


Papildinformācija:
Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
Fakss: +371 67280882
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv