Avansa saņemšana, programma "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (1. kārta)"

Finansējuma saņēmējs (turpmāk - FS) noslēdz līgumu ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk - LIAA) par projekta īstenošanu. FS ir iespēja saņemt avansu, līgumā noteiktajā kārtībā, par summu kas nepārsniedz 35% no projekta publiskā finansējuma apmēra.

  1. FS vienojas ar banku par garantijas izsniegšanu. Garantijai jābūt izsniegtai par avansa summu par termiņu ne īsāku par 14 mēnešiem no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu*. Bankas garantijas vēstules paraugs (informācija aktualizēta 06.09.2011)
  2. FS avansa saņemšanai un Eiropas Savienības fonda projekta izdevumu veikšanai no saņemtā avansa atver kontu Valsts kasē (turpmāk - VK;  informāciju par konta atvēršanas kārtību VK skatīt šeit), vai kredītiestādē (bankā), kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai reģistrējusies kredītiestādes darbības veikšanai Latvijas Republikā.
  3. FS iesniedz LIAA avansa pieprasījumu, kurš ir sagatavots saskaņā ar līguma ar LIAA 4. pielikumu, kuram ir pievienota bankas garantija par avansa summu un būvvaldes akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļautas ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas.
  4. LIAA 15 darba dienu laikā pēc avansa pieprasījuma saņemšanas izskata FS iesniegumu.
  5. Ja avansa pieprasījuma iesniegums ir sagatavots līgumā noteiktajā formā, tiek veikts avansa maksājuma pārskaitījumu uz FS kontu VK vai kredītiestādē (bankā).
  6. FS no saņemtajiem avansa līdzekļiem veic maksājumus projekta ietvaros.

*Līguma starp LIAA un FS termiņa pagarināšanas gadījumā ir nepieciešams atbilstoši pagarināt garantijas termiņu.

! Bankas garantijas spēkā uzturēšana pēc starpposma maksājuma veikšanas, kurā ietverta vismaz visa saņemtā avansa summa, nav nepieciešama. Ja LIAA FS ir izsūtījusi vēstuli „Par atbalsta finansējuma izmaksu”, kurā LIAA informē FS, ka par apstiprināto Maksājuma pieprasījuma kopsummu tiek dzēsts izmaksātais avanss, Bankas garantijas spēkā uzturēšana nav nepieciešama. Tāpat LIAA informēs banku, ka FS ir tiesīgs atsaukt bankas garantiju. Par Bankas garantijas atsaukšanas kārtību FS vienojas ar Banku.

Ja saskaņā ar Bankas garantiju regulējošiem noteikumiem Bankas garantija, kas izsniegta vēstules veidā, var tikt atsaukta tikai, ja Bankā tiek atgriezts garantijas oriģināls, FS LIAA ir jāiesniedz vēstule ar lūgumu izsniegt Bankas garantijas oriģinālu un tai jāpievieno Bankas apstiprināta LIAA iesniegtās Bankas garantijas kopija. Pēc vēstules izskatīšanas LIAA sazināsies ar FS par Bankas garantijas izsniegšanu. Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ka FS ir pienākums glabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus ar juridisku spēku līdz 2021. gada 31. decembrim, tai skaitā Bankas garantijas oriģinālu vai apstiprinātu kopiju.