Iepirkuma procedūra programmā

 

Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas LIAA ir jāiesniedz Iepirkuma plāns

Nolikuma saskaņošana ar LIAA

Pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas LIAA ir jāiesniedz saskaņošanai iepirkuma procedūras nolikums t.sk. tehniskā specifikācija.

Iepirkuma saskaņošana ar LIAA

Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju ar LIAA ir jāsaskaņo iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

Iepirkumu veikšanas kārtība

Informējam, ka LIAA ir saskaņojusi ar Iepirkumu uzraudzības biroju iepirkumu veikšanas kārtību apmācībām, kuras notiek apakšaktivitātes «Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām» ietvaros un kurās piedalās gan uzņēmumi, kas ir Publiskā iepirkuma likuma (turpmāk – PIL) subjekti/Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu (turpmāk – SPSIL) subjekti, gan uzņēmumi, kas nav PIL/SPSIL subjekti, lai nebūtu pārkāpts PIL/SPSIL.

Apmācībās, kurās piedalās tikai uzņēmumi, kas nav PIL/SPSIL subjekti, un paredzamā kopējā līgumcena ir virs 50 000 LVL, iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk - MK noteikumi Nr.65) un iepirkumu veic Projekta iesniedzējs (turpmāk - Asociācija).

Apmācībās, kurās piedalās tikai uzņēmumi, kas ir PIL/SPSIL subjekti, iepirkums tiek veikts pēc PIL/SPSIL un iepirkumu veic katrs PIL/SPSIL subjekts, ņemot vērā apmācību kopējo līgumcenu.

Apmācībās, kurās piedalās uzņēmumi, kas ir PIL/SPSIL subjekti, un tādi uzņēmumi, kas nav PIL/SPSIL subjekti, iepirkumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65 veic Asociācija par uzņēmumiem, kas nav PIL/SPSIL subjekti, un procedūru piemēro, ja apmācību kopējā līgumcena pārsniedz 50 000 LVL. Savukārt, par to partneru darbinieku apmācību, kas ir PIL/SPSIL subjekti, iepirkumu veic katrs PIL/SPSIL subjekts atsevišķi, piemērojot iepirkumu procedūru, kas atbilst apmācību kopējai līgumcenai (ne tikai tai apmācību izmaksu daļai, kas paredzēta konkrētā partnera darbinieku apmācībai).

Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.65 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Prezentācija „Iepirkuma procedūra”

Veicot iepirkumu pēc Ministru Kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, ieteikums:

  1. noteikt samērīgu termiņu piedāvājumu iesniegšanai, kas nav īsāks par 10 darbdienām preču un pakalpojumu iepirkumiem  un 15 darbdienām būvdarbu iepirkumiem, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;
  2. lai izvairītos no nepamatoti augstas līgumcenas noteikšanas un veicinātu līdzekļu efektīvāku izmantošanu, pie cenu veidošanās rādītājiem uzaicinājumā iekļaut un publicēt arī pamatotu paredzamo iepirkuma līgumcenu.

Publisko iepirkumu likumu
Publisko iepirkumu vadlīnijas

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem                
Prezentācija „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”