Iepirkuma procedūra programmā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"

Iepirkuma procedūra ir procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja iepirkuma priekšmeta līgumcena pārsniedz noteikto limitu.

Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un Eiropas Savienības un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Svarīgi!
Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vietā ar 2013. gada 1. septembri stājas spēka jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Plānojot iepirkumu, lūdzam ņemt vērā izmaiņas likumdošanā.

Prezentācija par jaunajiem iepirkuma procedūras noteikumiem

Iepirkuma plāns
Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, taču ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), ir jāiesniedz Iepirkuma plāns.

Nolikuma saskaņošana ar LIAA
Vismaz 30 dienas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas LIAA ir jāiesniedz saskaņošanai iepirkuma procedūras nolikums, t.sk. tehniskā specifikācija.

Iepirkumu uzraudzības biroja Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm pieejama šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotā informācija par visbiežāk sastopamajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē, kas ir konstatētas, veicot iepirkumu pirmspārbaudes

Iepirkuma saskaņošana ar LIAA
Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju ar LIAA ir jāsaskaņo iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā:

Likums "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Prezentācija "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"