Izmaiņas noteikumos par Latvijas būvnormatīvu LBN 002/01

Ar 2010.gada 27.novembri stājas spēkā 2010.gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1064 „Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

Grozījums paredz sekojošas izmaiņas:

Projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004.
    

Par Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīniju ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004 piemērošanu

Lai nodrošinātu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu kvalitatīvu izpildījumu, ar Ministru kabineta 2010. gada 23. novembra noteikumiem Nr.1064 tika izdarīti grozījumi Latvijas būvnormatīvā LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", nosakot, ka projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004.

Uz ETAG 004 pamata izdotie ETA nosaka stingras prasības siltināšanas sistēmu novērtēšanai un pārbaudei, kā arī izvirza būtiskas prasības sistēmu ražotājiem un izplatītājiem ne tikai attiecībā uz atsevišķu materiālu īpašībām, bet visai pārbaudāmai sistēmai kopumā. Gan ETAG 004, gan uz tā pamata izdotais ETA satur pilnu informāciju par sistēmas un tās atsevišķu sastāvdaļu tehniskajām īpašībām, kā arī detalizētu instrukciju sistēmas instalācijai un darbu veikšanas tehnoloģijai, pēc kuras var vadīties gan celtnieks, gan būvuzraugs, gan arī pats pasūtītājs.

Nosacījumi par ETAG 004 piemērošanu neattiecas uz tiem būvprojektiem un fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartēm, kur saskaņošana un akcepts ir saņemts pirms grozījumu stāšanās spēkā par ETAG 004 - 2010. gada 27. novembrim.

Klientu apkalpošanas nodaļa
Tālrunis: 67039499