No 22. aprīļa komersanti varēs pieteikties atbalstam ražošanas telpu izveidei

2014. gada 22. aprīlī sāksies projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) atbalsta saņemšanai ražošanas telpu būvniecībai un rekonstrukcijai programmas "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" otrās kārtas ietvaros.

Ekonomikas ministrija aicina komersantus jau savlaicīgi sākt darbu pie projektu gatavošanas. Plānots, ka programmas otrās kārtas ietvaros atbalstīti tiks vismaz 6 projekti, kuru kopējais investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz 20 miljoni eiro. Programmas 2. kārtas ietvaros paredzētais kopējais finansējums ir 9954661 eiro, attiecīgi ERAF finansējums – 1417430 eiro, virssaistību finansējums – 8537231 eiro.

Otrā projektu iesniegumu atlases kārta norisināsies no 2014. gada 22. aprīļa līdz 2014. gada 30. aprīlim. Programmas 2. kārtas ietvaros LIAA projektu iesniegumus vērtēs līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Programmas mērķis ir līdzfinansēt ražošanas telpu izveidi un rekonstrukciju, lai reģionos veicinātu industriālo zonu attīstību, veidotos jauni uzņēmumi un darbavietas. Programmas projekta ietvaros tiks atbalstītas vienas vai vairāku ēku būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta ar ražošanas ēku izveidi. Uz atbalstu šajā programmā varēs pretendēt uzņēmēji, kuru projektu īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar patstāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20 tūkstošiem vai 10 kilometru attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu.

Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos ir paredzēts, ka attiecināmajās izmaksās var tikt iekļautas kredītiestādes garantijas izmaksas avansu maksājumu iesniegšanai, kā arī otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir palielināts iespējamais avansa maksājuma apjoms. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tas ir 30 % no pieprasītā publiskā finansējuma, otrās kārtas ietvaros – 35 % no pieprasītā publiskā finansējuma. Taču būtiskas izmaiņas attiecībā uz projektu īstenošanu, salīdzinot ar programmas pirmās kārtas nosacījumiem, nav paredzētas.

Programmas noteikumi paredz, ka pēc izveidotās ēkas nodošanas ekspluatācijā tā ir jāiznomā vismaz trīs savstarpēji un ar projekta iesniedzēju nesaistītiem sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem, kuri saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecībā, kā arī jānodrošina, ka minētie komersanti trīs gadu laikā izveido vismaz 50 jaunas darba vietas uz pilnu slodzi.

Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projektā paredzētās darbības būs jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. septembrim un projekts jāīsteno līdz 2015. gada 1. novembrim. Pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. novembrim, ir jāiesniedz sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījums.

Atbalsta programma ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai Ministru kabinetā tika atbalstīta 2013. gada 21. maijā. Šāda programma Latvijā tika ieviesta pirmo reizi, sniedzot atbalstu industriālo zonu izveidei un attīstībai Latvijas reģionos. Programmas pirmā kārta notika no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 30. septembrim, tās ietvaros sniegts atbalsts 6 uzņēmumiem par kopējo finansējumu 7995615 eiro.

Ar programmas pirmās kārtas īstenošanas nosacījumiem var iepazīties šeit.

Savukārt 2014. gada 18. marta Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem grozījumiem 2013. gada 21. maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai""" un izmaiņām programmas nosacījumos var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā – sadaļā Ministru kabinets/ Tiesību aktu projekti.


Papildinformācija:
Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Tālrunis: +371 67013193
Fakss: +371 67280882
E-pasts: evita.urpena@em.gov.lv

Iezīmes: