Pārskata par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā aizpildīšanas un iesniegšanas paskaidrojums

Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumu Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu" (turpmāk – MK noteikumi Nr.138) 7. pielikuma projektu iesnieguma vērtēšanas kritērijs Nr.12 nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījumam pēc renovācijas īstenošanas jābūt ne mazākam kā 20 % gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa. Lai uzraudzītu minētā kritērija izpildi, MK noteikumu Nr.138 9. punktā paredzēts pienākums pilnvarotajai personai pēc projekta īstenošanas turpmāko triju gadu laikā katru gadu sadarbības iestādē (LIAA) iesniegt pārskatu par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas attiecīgajā mājā.

LIAA 2012. gada 5. janvārī un 2012. gada 29. maijā saņēma Ekonomikas ministrijas kā aktivitātes atbildīgās iestādes skaidrojumu par MK noteikumu Nr.138 1. pielikuma "Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā" (turpmāk – Pārskats) aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

Ekonomikas ministrija norāda:

  1. Ja, piemēram, projekts tika īstenots laika periodā no 2009. gada 1. maija līdz 2009. gada 15. septembrim:
    • pirmo Pārskatu pilnvarotajai personai ir jāiesniedz līdz 2010. gada 31. janvārim, norādot datus par pilnu 2008. gadu un 2009. gadu. LIAA analizē sasniegto siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu, salīdzinot datus par 2008. gada oktobrī – decembrī un 2009. gada oktobrī – decembrī patērēto siltumenerģiju;
    • otro un trešo Pārskatu ir jāiesniedz attiecīgi līdz 2011. gada 31. janvārim un 2012. gada 31. janvārim;
  2. Pārskatā ir jānorāda izmērītais siltumenerģijas patēriņš pirms renovācijas īstenošanas (dati tiek ņemti no projekta iesniegumam pievienotā ēkas energoaudita pārskata 6. sadaļas "Ēkas energoreitings un tā izmaiņu prognoze") un izmērītais siltumenerģijas patēriņš par attiecīgo pārskata gadu pēc renovācijas īstenošanas.