Avansa saņemšana

Finansējuma saņēmējam (turpmāk - FS) pēc līguma noslēgšanas ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk - LIAA) par projekta īstenošanu ir iespēja saņemt avansu, līgumā noteiktajā kārtībā, par summu kas nepārsniedz 20% no pieprasītā ERAF finansējuma apmēra. Avansa pieprasījums ir jāiesniedz Līgumā noteiktajā termiņā. Pieprasījumu LIAA izskata 15 darba dienu laikā no tā iesniegšanas brīža.

FS var saņemt avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • FS ar LIAA ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;
 • FS ir noslēdzis līgumu ar darbu izpildītāju par vismaz 50% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Pieprasot avansa maksājumu, līguma kopija ir jāpievieno avansa maksājuma pieprasījuma formai ;
 • FS ir iesniedzis LIAA iepirkuma plānu;
 • FS pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas;
 • FS pirms projekta īstenošanas uzsākšanas ir atvēris:
  • ja finansējuma saņēmējs ir juridiska persona:
   • norēķinu kontu Valsts kasē (informāciju par konta atvēršanas kārtību Valsts kasē skatīt šeit)  
    vai
   • darījuma kontu kredītiestādē;
  • ja finansējuma saņēmējs ir fiziska persona – darījuma kontu kredītiestādē.

Atverot darījumu kontu kredītiestādē ir jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” 25.1 punktā noteiktās prasības. Proti, finansējuma saņēmējs, atverot darījuma kontu kredītiestādē, noslēdz trīspusēju līgumu starp finansējuma saņēmēju, LIAA un kredītiestādi, ievērojot šādus nosacījumus:

 1. darījuma konta līgumam ir pievienota starp finansējuma saņēmēju un projektā paredzēto darbu izpildītāju (turpmāk – darbu izpildītājs) noslēgtā līguma apliecināta kopija, kas ir darījuma konta līguma neatņemama sastāvdaļa;
 2. darījuma konta līgumā ir iekļauts nosacījums, ka kredītiestāde maksājumus no darījuma konta veic tikai pēc tam, kad finansējuma saņēmējs kredītiestādē ir iesniedzis šādus dokumentus: 
  2.1.pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina veikto darbu izpildi šo noteikumu 25.11.apakšpunktā minētā līguma ietvaros, kas noslēgts starp finansējuma saņēmēju un darbu izpildītāju; 
  2.2. darbu izpildītāja izrakstītu rēķinu par veiktajiem darbiem šo noteikumu 25.1 1.apakšpunktā minētā līguma ietvaros, kas noslēgts starp finansējuma saņēmēju un darbu izpildītāju; 
 3. darījuma konta līguma darbības laiks nepārsniedz sešus mēnešus pēc avansa maksājuma saņemšanas darījuma kontā. Minēto termiņu var pagarināt, pamatojoties uz LIAA lēmumu par avansa maksājuma izlietošanas laika pagarināšanu.

Ja avansa maksājums pārsniedz ERAF finansējuma apjomu, kas aprēķināts proporcionāli finansējuma intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām, FS LIAA noteiktajā termiņā atmaksā pārmaksāto finansējumu LIAA norādītajā kontā.

Avansa pieprasījuma forma pieejama šeit

Svarīgi! 
Ja no Finansējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams iesniegt avansa pieprasījumu Līgumā ar LIAA noteiktajā termiņā, Finansējuma saņēmējam ir jāiesniedz Līguma grozījumi, kuros tiek lūgts pagarināt avansa pieprasīšanas termiņu.
Vēršam uzmanību, ka iesniedzot avansa pieprasījumu ir jāizpildās visiem augstāk minētajiem nosacījumiem.