Biznesa inkubatori

Ministru kabineta 2008. gada 7. oktobra noteikumi Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitāti "Biznesa inkubatori"".

Aktivitātes mērķis: veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem. Biznesa inkubācija ir unikāls un elastīgs komercdarbības attīstības process – infrastruktūras un personāla apvienojums, kas veidots, lai palīdzētu attīstīties jauniem un nelieliem komersantiem, atbalstot tos agrīnās attīstības stadijā ar ikdienas konsultācijām par pamata komercdarbības attīstības jautājumiem

Aktivitātes īstenošanas veids: ierobežota projektu atlase.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

2009. gada 27. februārī ir noslēgta vienošanās starp LIAA Programmu sadarbības iestādi un LIAA kā finansējuma saņēmēju par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitātes "Biznesa inkubatori" projekta "Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā" ar identifikācijas numuru BI/2.3.2.1/08/01/001 īstenošanas nosacījumiem un kārtību.

Projekta mērķis: veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem.

Projekta īstenošana: no 2009. gada 27. februāra līdz 2015. gada 31. oktobrim.

Projekta kopējās izmaksas: 28588115.84 EUR, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 24299898.46 EUR jeb 85 % no attiecināmajām izmaksām un Valsts budžeta finansējums –4288217.38 EUR jeb 15 % no attiecināmajām izmaksām.

Biznesa inkubatoru, ar kuriem projekta ietvaros ir noslēgti līgumi, kontakti

Informācija uzņēmējiem, kas vēlas saņemt atbalstu biznesa inkubatoros