Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr.1082 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.2. aktivitāti "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai"".

Aktivitātes mērķis: iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību, celt uzņēmējdarbības prestižu sabiedrības acīs, kā arī sekmēt sabiedrības izpratni par inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā, informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi mudinot pēc iespējas plašāku sabiedrības un uzņēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un pielietošanai.

Finansējums: 2869851.27 EUR

Aktivitātes īstenošanas veids: ierobežota projektu atlase.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Atbalstāmās darbības:
 • Mācību personāla kapacitātes pilnveidošanas pasākumi jauniešu motivēšanai:
 • Praktiskie apmācību pasākumi pamatskolu un vidusskolu un augstskolu līmenī par biznesa uzsākšanu;
 • Pedagogu izpratnes vairošana par uzņēmējdarbības iespējām, sekmējot ne tikai teorētisku, bet arī praktisku apmācību norisi;
 • Atbalsts skolēnu mācību uzņēmumu programmas īstenošanai;
 • Uzņēmējdarbības uzsācēju apmācības un mentoringa programmu nodrošināšana;
 • Skolnieku un studentu debašu konkursu organizēšana par uzņēmējdarbības jautājumiem.
 • Uzņēmējdarbības uzsākšanas un inovāciju attīstības labās prakses apzināšanas un izplatīšanas pasākumi, lai nodrošinātu labās prakses pārņemšanu uzņēmējdarbībā:
 • Biznesa plānu konkursu organizēšana;
 • Pasākumi labās prakses apzināšanai un izplatīšanai.
 • Inovāciju un uzņēmējdarbības mārketinga aktivitātes:
 • Informatīvo un reklāmas materiālu sagatavošana un izdošana;
 • Pārraižu ciklu sagatavošana par aktivitātes ietvaros notiekošajiem pasākumiem;
 • Video, audio, vizuālā reklāma.

2009. gada 3. jūlijā ir noslēgta vienošanās starp LIAA Programmu sadarbības iestādi un LIAA kā finansējuma saņēmēju par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.2. aktivitātes "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai" projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ar identifikācijas numuru 2DP/2.3.1.2.0/09/IPIA/LIAA/002 īstenošanas nosacījumiem un kārtību.

Projekta mērķis: iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu sākt uzņēmējdarbību, paaugstināt uzņēmējdarbības prestižu sabiedrībā, kā arī sekmēt sabiedrības izpratni par inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā, informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi mudinot pēc iespējas plašāku sabiedrības un uzņēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai.

Projekta īstenošana: no 2009. gada 3. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim

Projekta kopējās izmaksas: 3009416.05 EUR, no kuriem līguma finansējums ir 2869851.27 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 2439373.58 EUR jeb 85% no attiecināmajām izmaksām un Valsts budžeta finansējums - 430477.69 EUR jeb 15% no attiecināmajām izmaksām.

Programmas ietvaros īstenotie pasākumi