ESF Nacionālās programmas projekts: Nozaru apmācības

Valsts aģenūra  "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk tekstā – LIAA) sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociāciju, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju (turpmāk tekstā – Partneri) īsteno Nacionālās programmas projektu Nr.VPD1/ESF/NVA/06/NP/3.1.1.2./0001/0001 "Nodarbināto kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija, nodrošinot nozarei specifiskas apmācības" (turpmāk tekstā – Projekts). 

Projekta mērķis: nodrošināt nodarbināto vispārējās un speciālās apmācības un kvalifikācijas celšanu nozarēm svarīgās jomās.

Projekta īstenošanas laiks: no 2006. gada 3. jūlija līdz 2008. gada 31. jūlijam.

Projekta ietvaros LIAA atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, sadarbībā ar Partneriem, iepērk apmācību pakalpojumus Partneru nozares uzņēmumiem. Projektā iesaistīto nozares komercsabiedrību atlasi veic Partneri.

Projekta izmaksas LVL:

  % 2006 2007 2009 Kopā
Kopējās izmaksas

-

28119,52 2216400,22 315715,20 2560234,94
tajā skaitā:          
Kopējās attiecināmās izmaksas 100 28119,52 2143059,71 306547,64 2477726,87
tajā skaitā:          
Attiecināmais ES līdzfinansējums 38 21089,64   792400,24   128048,91 941538,79
Attiecināmais valsts budžeta finansējums 43,5 7029,88 943212,20 127567,82 1077809,90
Privātais attiecināmais līdzfinansējums 18,5

-

407447,27 50930,91 458378,18


Projekta atbalstāmās izmaksas

1. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 
1.1. komercsabiedrības darbinieku transporta izmaksas:

  • sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas; 
  • transporta noma; 
  • degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai arī ja transportlīdzeklis tiek nomāts;

1.2. komercsabiedrības darbinieku vidējā izpeļņa un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no tās par darba stundām, ko viņi izmantojuši apmācības programmas apgūšanai. Saskaņā ar Darba likuma 75.pantu stundas vidējo izpeļņu rēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu. Ja strādāts mazāk, nostrādātā perioda kopsummu dala attiecīgi ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt visu pārējo atbalstāmo izmaksu kopējo apmēru.
1.3. komercsabiedrības darbinieku komandējuma izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām: 

  • dienas nauda; 
  • izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā.
 
2. Projekta īstenošanas izmaksas 

2.1. pasniedzēju darba atlīdzība un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no tās, mācību materiāli, pasniedzēju sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas, apmācībai izmantojamo apmācību sniedzēja telpu, instrumentu un aprīkojuma noma, tulka pakalpojumi; 
2.2. konsultāciju izmaksas, kas saistītas ar komercsabiedrības apmācāmo darbinieku zināšanu līmeņa testēšanu pirms apmācību uzsākšanas un pēc apmācību programmas pabeigšanas, ar noteikumu, ka tās nevar pārsniegt 5% no kopējām atbalstāmajām izmaksām, kas saistītas ar konkrētās apmācību programmas apmācībām un tās sniedz apmācību sniedzējs; 
2.3. apmācībai izmantojamo instrumentu un aprīkojuma nolietojums. 
Komercsabiedrībai neatbalstāmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un citas izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmas.
LIAA PVN ir atbalstāmās izmaksas, līdz ar to atbalsta apjoms komercsabiedrībai tiek aprēķināts ņemot vērā iepriekš minēto.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulu Nr.68/2001: 

1. "speciālās mācības" ir mācības, kuru mācību priekšmets ir tieši un galvenokārt izmantojams darbinieka pašreizējā vai nākamajā amatā atbalsta saņēmējā uzņēmumā un kas sniedz kvalifikāciju, kas nav plaši izmantojama citos uzņēmumos vai citās darba nozarēs vai ir izmantojama tikai ierobežoti;

2. "vispārējās mācības" ir mācības, kuru mācību priekšmets nav tieši un galvenokārt izmantojams tikai darbinieka pašreizējā vai nākamajā amatā atbalsta saņēmējā uzņēmumā, bet kas sniedz kvalifikāciju, kas lielā mērā ir izmantojama citos uzņēmumos vai citās darba nozarēs un tādēļ būtiski uzlabo darbinieka nodarbināmību. Mācības uzskata par vispārējām, ja, piemēram:

  • tās organizē dažādi neatkarīgi uzņēmumi kopā vai ja dažādu uzņēmumu darbinieki var gūt labumu no mācībām. 
  • tās ir atzinušas, atestējušas vai juridiski apstiprinājušas valsts iestādes vai struktūras vai citas struktūras vai iestādes, kurām dalībvalsts vai Kopiena ir piešķīrusi vajadzīgās pilnvaras. 

Maksimālā atbalsta intensitāte, ko var saņemt komercsabiedrība ir:

80% – mazām un vidējām komercsabiedrībām vispārējām mācībām; 
60% – lielām komercsabiedrībām vispārējām mācībām; 
45% – mazām un vidējām komercsabiedrībām speciālajām mācībām; 
35% – lielām komercsabiedrībām speciālajām mācībām.

Komercsabiedrība var pretendēt 1. un 3.apakšpunktā noteikto maksimālo atbalsta intensitāti, ja tā atbilst Komisijas 2002. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr.70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, un Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulā (EK) Nr.364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr.70/2001, noteiktajiem kritērijiem.