Piecu gadu uzraudzība

1. Dokumentu uzglabāšana komercsabiedrībā

Līdz 2016. gada 31. decembrim, atbilstoši normatīvajiem aktiem par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti un saglabāšanu, jāglabā visi ar projekta realizāciju saistītie dokumentu oriģināli un to atvasinājumi ar juridisku spēku:

 • projekta iesniegums vai projekta pieteikums;
 • jebkura ar projektu saistītā korespondence;
 • iepirkuma procedūras dokumentācija;
 • tehniskā projekta oriģināls vai apstiprināta kopija (būvniecības gadījumā);
 • projekta ietvaros noslēgtie līgumi un ar tiem saistītā korespondence;
 • projekta ietvaros veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinoši dokumenti;
 • veiktos maksājumus apliecinoši dokumenti;
 • gala pārskats vai gala atskaite;
 • apdrošināšanas polise ar apdrošinātās mantas sarakstu.

2. Ierobežojumi attiecībā pret darbībām ar projekta ietvaros iegādāto mantu

Piecus gadus pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas projektā radītās auditējamās vērtības jāizmanto projektā paredzētajā vietā un plānotās darbības veikšanai.

Šajā laikā mantu nedrīkst:

 • iznomāt;
 • ieķīlāt;
 • apgrūtināt ar lietu tiesībām;
 • atsavināt;
 • slēgt kredītlīgumus un dot garantijas savā vārdā trešajām personām, kuros kā galvinieka nodrošinājums tiek norādīta manta;
 • veikt citas darbības, kuru rezultātā manta pilnīgi vai daļēji var nokļūt citas personas īpašumā, lietošanā vai valdījumā.

3. Mantas apdrošināšana

Piecus gadus pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas manta ir jāapdrošina pret zaudējumiem vai bojājumiem šādos gadījumos:

 • ugunsgrēks;
 • vētras postījumi;
 • plūdi;
 • trešo personu prettiesiska rīcība.

4. LIAA, kā arī citu struktūrfondu vadībā iesaistīto Latvijas valsts un ES institūciju iespējamās pārbaudes – prasība nodrošināt piekļuvi mantai un GFS grāmatvedības un finanšu dokumentiem, kā arī citai nepieciešamajai informācijai

LIAA, kā arī citām struktūrfondu vadībā iesaistītajām Latvijas valsts un ES institūcijām ir tiesības veikt uzraudzību un kontroli piecus gadus pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas. Granta finansējuma saņēmējam ir jānodrošina šo institūciju:

 • likumīgo prasību izpildi;
 • brīvu piekļūšanu mantai; 
 • brīvu piekļūšanu grāmatvedības un finanšu dokumentiem, kā arī citiem nepieciešamajiem dokumentiem un informācijai.

LIAA savlaicīgi rakstiski jāinformē par projekta vadītāja, kontaktpersonas vai projektā iesaistītā personāla maiņu.

LIAA savlaicīgi rakstiski jāinformē par juridiskās adreses maiņu (ielas nosaukuma, numura maiņa), kā arī citām izmaiņām attiecībā uz projekta īstenošanas rezultātiem un atbalstāmo darbību.

5. Informācija par gada saimnieciskās darbības rādītāju izvērtēšanu (gada pārskatu iesniegšana)

Granta finansējuma saņēmējiem nav jāiesniedz rakstiska informācija par gada saimnieciskās darbības rādītajiem (gada pārskats), jo saskaņā ar Gada pārskatu likumu, no 2008. gada 1. jūlija uzņēmumu gada pārskati jāiesniedz tikai Valsts ieņēmumu dienestam, kas gada pārskata kopiju elektroniskā formā nodod Uzņēmumu reģistram, kas, savukārt, nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. LIAA, lai izvērtētu finansējuma saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājus, izmantos šo publiski pieejamo informāciju.