Aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" apraksts

Programmas nosaukums
Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings, 6. un turpmākās kārtas.
Projektu iesniegšanas termiņš
Līdz 2015. gada 30. septembrim (ieskaitot).
Projektu īstenošanas termiņš
Projekta īstenošana jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim un 15 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas jāiesniedz LIAA projekta noslēguma pārskats.
Programmas mērķis
Atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs un veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.
Finansējuma saņēmējs
 • Komersanti;
 • Biedrība, kurā apvienojušie vismaz pieci komersanti vai uzņēmumi;
 • Nodibinājums, kura dibinātāji vai dibinātāju biedri ir vismaz pieci komersanti vai uzņēmumi;
 • Kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies vismaz trīs komersanti vai uzņēmumi;
 • Publiskā persona vai tās iestāde (tai skaitā atvasinātā publiskā persona, kas darbojas NACE 2.red. M sadaļas „Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi” 72.nodaļā „Zinātniskās pētniecības darbs” un P sadaļas „Izglītība” 85.4.nodaļā „Augstākā izglītība”');
 • Pašvaldība, ja aktivitāte veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa attīstību;
 • Ostu pārvalde;
 • Zemnieku un zvejnieku saimniecības.
Pieejamais ERAF finansējums
Pieejamais finansējums no 2015. gada 1. augusta līdz 2015. gada 30. septembrim –  1 386 399.80 EUR.
Vienam projektam pieejamais finansējums
Maksimālais finansējuma apjoms vienam iesniedzējam (saskaņā ar de minimis nosacījumiem) – 200 000 EUR trīs fiskālo gadu laika posmā.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 30 % no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma.
Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Komercreģistrā mazāk nekā trīs gadus, iesniegtā projekta kopējās maksimāli attiecināmās izmaksas ir 5692 EUR vai 30 % no projekta iesniedzēja konsolidētā apgrozījuma (ja tas ir lielāks par 5692 EUR).
Ja projektu iesniedz partnerībā, šo ierobežojumu rēķina no visu projektā iesaistīto partneru pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma summas.
Atgūstamie līdzekļi no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb atbalsta intensitāte
 • 70 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs (semināros), tirdzniecības misijās,  kontaktbiržās, individuālās vizītēs ārvalstīs, kā arī ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai;
 • 90 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām dalībai starptautiskās izstādēs, konferencēs (semināros), tirdzniecības misijās,  kontaktbiržās ārvalstīs, kā arī ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (individuālajām vizītēm pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 70 %) finansējuma saņēmējiem kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. A sadaļas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 3. nodaļai "Zivsaimniecība", C sadaļas "Apstrādes rūpniecība"
  10.1. nodaļai "Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana",
  10.2. nodaļai "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana" vai
  10.5. nodaļai "Piena produktu ražošana”;
 • 75 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām biedrību organizētām konferencēm (semināriem) Latvijā par eksporta jautājumiem;
 • 50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām biedrību organizētām starptautiskām konferencēm Latvijā (semināriem, kongresiem, meistarklasēm, forumiem, kopsapulcēm, konkursiem u.c.).
Atbalstāmās darbības un izmaksas
Atbalstāmās darbības:
 • Dalība starptautiskās izstādēs ārvalstīs (izmantojot ekspozīcijas laukumu)*;
 • Dalība konferencēs (semināros) ārvalstīs, kurās tiek sniegta prezentācija par projekta iesniedzēja ražotajām precēm un/vai pakalpojumiem*;
 • Dalība biedrību vai nodibinājumu** vai LIAA organizētajās:
  • tirdzniecības misijās (tai skaitā dalība augstu Latvijas valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs),
  • kontaktbiržās,
  • individuālās vizītēs pie potenciālajiem partneriem mērķa tirgos ārvalstīs;

Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana, kas apliecina, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona atbilst ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām (netiek izmaksāts atbalsts atbilstības novērtēšanai, kura nav obligāts priekšnosacījums produktu tirdzniecībai ārvalstu tirgos);

Konferenču (semināru) par eksporta jautājumiem organizēšana Latvijā, ja tos organizē biedrība**;

Starptautisku konferenču organizēšana Latvijā (semināru, kongresu, meistarklašu, forumu, kopsapulču, konkursu u.c.), ko organizē biedrība**.

* Pašvaldība finansējumu dalībai starptautiskajās izstādēs un konferencēs (semināros) ārvalstīs var saņemt, ja dalība pasākumos veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju.

** Biedrība vai nodibinājums, kura Latvijā reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komersantu un uzņēmumu) kopējais apgrozījums iepriekšēja gadā ir pārsniedzis 71 143 590 EUR un kura ir dibināta ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Attiecināmās izmaksas:

Dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs (semināros), tirdzniecības misijās, kontaktbiržās, individuālās vizītēs pie partneriem ārvalstīs:

 • Pasākuma organizatora noteiktā:
  • reģistrācija maksa,
  • dalības maksa,
  • maksa par informācijas izvietošanu katalogā,
  • nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
 • Komandējuma izmaksas ne vairāk kā pieciem darbiniekiem:
  • dienas nauda,
  • izdevumi par viesnīcu (naktsmītni)*,
  • ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas*;
 • Izmaksas, kas saistītas ar transportu, tai skaitā autotransporta nomu;
 • Bagāžas, tai skaitā eksponātu, mārketinga materiālu transportēšanas izdevumi;
 • Darbinieku komandējuma apdrošināšanas izmaksas un vienreizējās individuālās vai grupu vīzas izmaksas;
 • Tulka sniegto pakalpojumu izmaksas;
 • Projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

* Tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties.

Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai:

 • Neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojumus vai persona atbilst ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām;
 • Ārvalstu potenciālo sadarbības partneru veikto Latvijas komersantu, kooperatīvo sabiedrību un uzņēmumu ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas;
 • Sertificēšanas centru, testēšanas laboratoriju pakalpojumu apmaksa;
 • Ražotnes un katra produkta atzīšanas izmaksas (nodeva par dokumentiem);
 • Dokumentu tulkošanas pakalpojumu izmaksas.

Semināra (konferences) par eksporta jautājumiem organizēšanai:

 • Nomas maksa par konferenču telpu īri un tehnisko aprīkojumu (audiovizuālās iekārtas);
 • Mārketinga pasākumu izmaksas.

Starptautisku konferenču Latvijā organizēšanai:

 • Nomas maksa par starptautiskās konferences norisei nepieciešamo telpu īri un tehnisko aprīkojumu (audiovizuālās iekārtas);
 • Ēdināšanas izdevumi starptautiskās konferences dalībniekiem konferences laikā;
 • Dalībai starptautiskajā konferencē pieaicināto lektoru honorāri, viņu transporta un izmitināšanas izdevumi, ja tos apmaksājis projekta iesniedzējs;
 • Starptautiskās konferences tulkošanas izdevumi un tā nodrošināšanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma izdevumi;
 • Starptautiskās konferences atpazīstamības nodrošināšanai pieaicināto ārvalstu publisko saziņas līdzekļu pārstāvju honorāri, viņu transporta un izmitināšanas izdevumi, ja tos apmaksājis projekta iesniedzējs;
 • Projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

 Projekta iesniegumus var iesniegt:

 • Par plānotajām atbalstāmajām darbībām;
 • Par jau veiktām atbalstāmajām darbībām, ja projekta iesniegums iesniegts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no projekta iesniegumā iekļautās atbalstāmās darbības noslēgšanas brīža (ja projekta iesniegumā tiek iekļautas vairākas atbalstāmās aktivitātes, trīs mēnešu termiņš attiecas uz katru no tām).
Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi
Kur var saņemt informāciju?
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi/ES fondi