Aktivitātes "Atbalsts darba vietu radīšanai" apraksts

Programmas nosaukums Atbalsts darba vietu radīšanai

Projektu iesniegšanas termiņš

No 2012. gada 1. novembra līdz 2013. gada 28. martam (ieskaitot)

Programmas mērķis Veicināt jaunu darba vietu izveidi. Sasniedzamais uzraudzības rādītājs ir izveidotas 250 jaunas darba vietas.
Finansējuma saņēmējs Latvijā reģistrēti komersanti, kuri rada vismaz 50 jaunas darba vietas un:
 • kuri investē ne mazāk kā 3,5 milj. LVL (5 milj. EUR)

    vai

 • kuru saistīto personu grupas kopējā bilances vērtība ir vismaz 250 milj. LVL (355 milj. EUR) un kuri investē ne mazāk kā 1 tūkst. LVL (1422 EUR) par katru jaunizveidoto darba vietu.
Finansējums
 • Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 3 milj. LVL;
 • Maksimālais atbalsta finansējums ir 12 tūkst. LVL par katru jaunizveidoto darba vietu(neto darba alga – 500 LVL/mēnesī (ne ilgāk kā 24 mēnešus) un 500 LVL apmācībām), bet nepārsniedzot 1,5 milj. LVL vienam projektam;
 • Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte:
  • 50% – jaunizveidoto darba vietu darbinieku neto darba samaksas un jaunizveidoto darba vietu darbinieku vispārējo apmācību izmaksām;
  • 25% – jaunizveidoto darba vietu darbinieku speciālo apmācību izmaksām.
Atbalstāmās darbības/izmaksas

Atbalstāmās darbības:

Jaunu darba vietu radīšana, ja izpildās sekojoši nosacījumi:

 • finansējuma saņēmēja uzņēmumā uz pilnu slodzi nodarbināto darbinieku skaits ir pieaudzis vismaz par 50 darbiniekiem un šīs darba vietas tiek saglabātas sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem vismaz 3 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas un lieliem komersantiem vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas;
 • vismaz 50 jaunizveidoto darba vietu darba ņēmēja mēneša vidējie neto darba ienākumi projekta īstenošanas laikā, un sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem vismaz 3 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas un lieliem komersantiem vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas ir ne mazāki kā 120% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem;
 • projekta iesniedzējs ir veicis investīcijas*, kas ir tieši saistītas ar jaunu darba vietu izveidi.

Atbalstāmās izmaksas:

 • jaunizveidoto darba vietu darbinieku neto darba samaksas izmaksas – maksimālais atbalsta finansējums ne vairāk kā 500 LVL par katru jaunizveidoto darba vietu mēnesī par periodu, kas nepārsniedz 24 mēnešus no attiecīgās jaunās darba vietas izveides brīža;
 • jaunizveidoto darba vietu darbinieku apmācību izmaksas – maksimālais atbalsta finansējums ne vairāk kā 500 LVL par katru jaunizveidoto darba vietu:
  • speciālās mācības;
  • vispārējās mācības;
 • pievienotās vērtības nodoklis par jaunizveidoto darba vietu darbinieku speciālām un vispārējām apmācībām, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

* Ja projekta iesniedzēja saistīto personu grupas kopējā bilances vērtība ir mazāka par 250 milj. LVL (355 milj. EUR), tad viņam jāveic investīcijas vismaz 3,5 milj. LVL (5 milj. EUR) apmērā. Ja projekta iesniedzēja saistīto personu grupas kopējā bilances vērtība ir  250 milj. LVL (355 milj. EUR) vai vairāk, investīcijas ietver vismaz 1 tūkst. LVL (1422 EUR) par katru jaunizveidoto darba vietu.

Atbalstāmās nozares

Atbalstu var saņemt projekti, kuri tiek īstenoti sekojošās nozarēs (klasifikācija pēc NACE 2.red.):

 • apstrādājošās rūpniecības (C), izņemot programmā noteiktās neatbalstāmās nozares*;
 • transporta un loģistikas (H49-53);
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (J58; J61-63);
 • veselības aprūpes (Q86-88);
 • biroju (M69-74)(N82.1-82.2).

* Apstrādājošās rūpniecības (C) neatbalstāmās nozares:

 • alus un alkoholisko dzērienu ražošana;
 • tabakas izstrādājumu ražošana;
 • kuģu būve;
 • tērauda rūpniecība;
 • sintētisko šķiedru ražošana;
 • ieroču un munīcijas ražošana.

Būtiski vērtēšanas kritēriji

 • projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants;
 • projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, tai skaitā to pamatojot ar projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma aizsardzības līmeni;
 • projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, tai skaitā to pamatojot ar plānoto projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitātes stiprināšanu un attīstīšanu;
 • projekta iesniegumā ir pierādīts, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta sadarbība starp nozaru komersantiem un citām nozares institūcijām;
 • projekta mērķis atbilst normatīvajā aktā par apakš­aktivitātes īstenošanu noteiktajam apakšaktivitātes mērķim;
 • projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):
  • plānotie izdevumi ir samērīgi, nepieciešami projekta un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos;
  • attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu;
  • attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu un atbilst projektā plānotajām aktivitātēm;
  • plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā;
  • projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze.
 • Ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants, tas sniedz garantiju, ka saņemtais finansējums netiks izmantots, lai pārvietotu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru no citas Eiropas Savienības dalībvalsts;
 • projektam ir jābūt vismaz vidējai gatavībai uzsākšanai, kas nozīmē, ka ir izstrādāts būvdarbu skiču projekts (ja tiek veikti būvdarbi), ir apzināti potenciālie piegādātāji (var nebūt uzsākta iepirkuma procedūra), ka ari ir apzināti potenciālie projekta finansēšanas avoti un ir projekta iesniedzēja kompetentas amatpersonas vai institūcijas lēmums par projekta realizēšanu;
 • projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir vismaz 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām;
 • jaunizveidoto darba vietu darba ņēmēja mēneša vidējie neto darba ienākumi ir ne mazāki kā 120% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem.

Svarīga informācija

 • darba vietu izveides investīcijas var uzsākt un attiecināmās izmaksas attiecināt ar projekta iesnieguma iesniegšanas dienu LIAA*;
 • finansējuma saņēmējam ir pienākums radīt vismaz 50 jaunas darba vietas un veikt noteiktās investīcijas 18 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu;
 • projektu īsteno 3 gadu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam;
 • atbalstu nevar saņemt, ja papildus darba algas izmaksu segšanai paredzētajam atbalstam projekta iesniedzējs ir saņēmis vai plāno saņemt atbalstu par šo noteikumu ietvaros noteiktajām darba vietu izveides investīcijām citu aktivitāšu ietvaros;
 • izmaksas ir neattiecināmas, ja projekta ietvaros tiek nodarbināta persona, kas divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir tikusi nodarbināta pie projekta iesniedzēja vai pie projekta iesniedzēja saistīto personu grupas;
 • LIAA ir jāiesniedz kredītiestādes izsniegtu pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstuli  2% vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma, kurā noteikts, ka projekta iesniedzējam ir jāiesniedz starpposma maksājuma pieprasījums vismaz par 30 % no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra par 24 mēnešu projekta īstenošanas periodu no dienas, kad tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

* Investīciju uzsākšanas brīdis ir brīdis, kad finansējuma saņēmējs veic jebkādu pasākumu konkrētās darbības īstenošanai (līguma noslēgšana neatkarīgi no tā formas, maksājumu veikšana un citi pasākumi, kas saistīti ar attiecīgās darbības īstenošanu).

Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumi Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai""
Kur var saņemt informāciju?

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi/ES fondi