Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Atbalsts darba vietu radīšanai"

Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumi Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6. apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai""

Prezentācija par programmas pamatnosacījumiem | Atjaunots 30.11.2012.

Darba vietu izveides investīcijas var uzsākt un attiecināmās izmaksas attiecināt ar projekta iesnieguma iesniegšanas dienu LIAA. Investīciju uzsākšanas brīdis ir brīdis, kad finansējuma saņēmējs veic jebkādu pasākumu konkrētās darbības īstenošanai (līguma noslēgšana neatkarīgi no tā formas, maksājumu veikšana un citi pasākumi, kas saistīti ar attiecīgās darbības īstenošanu).

Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa | Atjaunots 24.09.2012.

Biznesa plāns | Ievietots 02.10.2012.

Operatīvais finanšu pārskats
Par 12 mēnešiem līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par 2 mēnešiem.

Konsolidētais gada pārskats
Ja mātes sabiedrība ir ārvalstīs reģistrēta juridiska persona.

MVK deklarācija
Iesniedz tikai sīkie, mazie un vidējie komersanti.
Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības.

Informāciju par MVK statusa noteikšanu skatīt šeit.

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu  
Ja saņemto finansējumu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām plānots apvienot ar de minimis atbalstu.  
Papildus informāciju par de minimis skatīt šeit.

Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes garantijas vēstule | Atjaunots 07.02.2013.
Nav jāsniedz, ja projekta iesniedzēja saistīto personu grupas kopējā bilances vērtība ir LVL 250000000 vai lielāka.

Ja darba vietu izveidei ir nepieciešama ēku un būvju būvniecība, rekonstrukcija un renovācija:

 • Būvniecības izmaksu tāme | Ievietots 02.10.2012.
 • Viens no sekojošiem projekta gatavību apliecinošiem dokumentiem:
  • Būvvaldes izsniegta būvatļauja (kopija);
  • Būvvaldes akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija), ja paredzēta vienkāršota renovācija, un būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija);
  • Būvvaldes saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā (kopija).

Ja darba vietu izveidei tiek veiktas vismaz LVL 3,5 milj. investīcijas, jāiesniedz viens no sekojošiem projekta gatavību apliecinošiem dokumentiem:

 • Aizdevuma līgums ar kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti (ir izpildīti visi kredītiestādes nosacījumi, lai saņemtu kredītu);
 • Kredītiestādes valdes, kredītkomitejas vai citas kompetentas institūcijas vai amatpersonas lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai un projekta iesniedzēja kompetentas amatpersonas vai institūcijas lēmums par bankas nosacījumu izpildi;
 • Projekta iesniedzēja kompetentas amatpersonas vai institūcijas lēmums par projekta realizēšanu.
   

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti
Ja projektā paredzētas apmācību izmaksas un saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā ir jāveic iepirkuma procedūra). Iepirkuma procedūru var veikt arī projekta īstenošanas laikā.

Kā iesniegt projektu LIAA
Par tulkojumiem

 
Noderīga informācija projekta sagatavošanai

Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu | Ievietots 01.03.2013.

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. red.

Horizontālo prioritāšu vadlīnijas

Īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas metodika

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm

Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos

Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem