Aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai (2. kārta)" apraksts

Programmas nosaukums
Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai.
Projektu
iesniegšanas termiņš
No 2014. gada 22. aprīļa līdz 2014. gada 30. aprīlim (ieskaitot).
Programmas mērķis
Veicināt komersantu paplašināšanos vai jaunu komersantu veidošanos, attīstot industriālo telpu izveidi reģionos.
Finansējuma saņēmējs
Komersanti un ostu pārvaldes.
Finansējums
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 9413045 EUR.
Papildus paredzēts attiecināmo virssaistību finansējums – 8537231 EUR.
Maksimālais atbalsta finansējums vienam projektam – 1422872 EUR.
Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte – 50 % ilgtermiņa ieguldījumiem un 100 % kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai.
Atbalstāmās darbības un izmaksas
Aktivitātes ietvaros atbalstāmā darbība ir vienas vai vairāku ēku būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, kas saistīta ar ražošanas ēku izveidi.
Atbalstāmās darbības:
 • Apstrādes rūpniecības (NACE 2. red. C sadaļa) komersantu ražošanas vajadzībām paredzētās rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas;
 • Ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošana un pārbūve un pievadceļu būvniecība vai rekonstrukcija projektā paredzētās rūpnieciskās ražošanas ēkas vajadzībām;
 • PVN par augstāk minētajām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;
 • Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas saistītas ar ražošanas ēkas būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju;
 • Sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem kredītiestādes garantijas izmaksas avansa maksājumu iesniegšanai. Kopējās kredītiestādes avansa garantijas izmaksas nepārsniedz 10 % no avansa maksājuma kopsummas.
Būtiskākie vērtēšanas kritēriji
 • Pieprasītais atbalsta apmērs par kvadrātmetru nav lielāks kā 356 EUR;
 • Projekta īstenošanas vietā esošo ēku un projektā plānoto ēku platība ir ne mazāka kā 5000 m2;
 • Projekta iesniedzēja, projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls un atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas līdzieguldījuma summa ir ne mazāka kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
Svarīga informācija
 • Aktivitātes ietvaros rūpnieciskās ražošanas ēka atbilst Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" pielikumā "Būvju klasifikācija" 125 koda "Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas" 1251 apakškodā "Rūpnieciskās ražošanas ēkas; Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa" minētajām būvēm. Savukārt ražošanas telpas ir telpas, kas atrodas rūpnieciskās ražošanas ēkā un ir nepieciešamas ražošanas vajadzībām un ražošanas procesam, ieskaitot telpas, kuras norādītas normatīvajā aktā, kas nosaka darba aizsardzības prasības darba vietās.
 • Projektā plānoto ražošanas telpu platība ir ne mazāka kā 4000 m2.
 • Uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 50000000 EUR.
 • Jāiesniedz kredītiestādes izsniegta garantijas vēstule 2 % vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma.
 • Projekta īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20000* vai 10 km attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu.
 • Projekta iesniedzējam ir īpašuma, valdījuma tiesības vai nomas tiesības, kas nostiprinātas zemesgrāmatā vismaz 10 gadu pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, uz īpašumu, tai skaitā zemi, kurā veic investīcijas.
 • Ēku pēc nodošanas ekspluatācijā iznomā vismaz trīs nesaistītiem maziem, vidējiem uzņēmumiem, kuru saimnieciskā darbība ir apstrādes rūpniecība.
 • Ēku iznomā vismaz uz 10 gadiem ražošanas vajadzībām apstrādes rūpniecības nozarē.
 • Pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā jaunuzcelto, renovēto vai rekonstruēto ražošanas ēku iznomā 12 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. novembrim, vismaz 30 % un 36 mēnešu laikā vismaz 80 % apmērā no izbūvētās, renovētās vai rekonstruētās ražošanas ēkas platības.
 • Pēc līguma par jaunuzceltās, renovētās vai rekonstruētās ražošanas ēkas nomu noslēgšanas šo noteikumu savstarpēji nesaistītie mazie, vidējie uzņēmumi pirmajos 12 mēnešos, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. novembrim, izveido kopā vismaz 20 jaunas darbavietas, bet 36 mēnešos kopā vismaz 50 jaunas darbavietas uz pilnu darba slodzi. Jaunizveidotajās darba vietās nodarbinātās personas divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas nav tikušas nodarbinātas pie iepriekš minētā komersanta vai tā saistīto personas grupas.
 • Ja paredzēts veikt ražošanas telpu rekonstrukciju vai renovāciju – telpās pēdējos divus gadus pirms projekta iesniegšanas nav veikta saimnieciskā darbība.
 • Projekta īstenošanā atbalstāmās darbības jāuzsāk nevēlāk kā līdz 2014. gada 1. septembrim.
 • Līdz 2015. gada 1. novembrim jāveic ražošanas ēkas būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija un tā jānodod ekspluatācijā, kā arī jāiznomā vismaz trim savstarpēji nesaistītiem apstrādes rūpniecības nozares (NACE 2. red. G sadaļa) sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem.
 • Divu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. decembrim sadarbības iestādē ir jāiesniedz avansa maksājuma pieprasījums vismaz 35 % apmērā no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra.
* Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2011. gadā pilsētas ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu virs 20000 ir Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Liepāja, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Ogre un Valmiera.
Projekta iesniegumam pievienojamie dokumenti
 • Operatīvais finanšu pārskats par 12 mēnešiem līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem.
 • Būvvaldē saskaņotu būvprojektu tehniskā projekta stadijā (kopiju), ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija vai vienkāršotā rekonstrukcija, būvvaldē akceptētu apliecinājuma karti par projektā veicamajiem darbiem (kopiju).
 • Biznesa plāns.
 • Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes garantijas vēstule, kas izsniegta par labu sadarbības iestādei atbilstoši aktivitātes noteikumu 42.1 punktam.
 • Būvniecības izmaksu tāme, kas izstrādāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvniecības izmaksu noteikšanas kārtību.
 • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.
 • Projekta iesniedzējs papildus iepriekš minētajiem dokumentiem var iesniegt citus dokumentus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību aktivitātes noteikumu 1. pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.
Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi
Kur var saņemt informāciju?
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi/ES fondi