Avansa saņemšana programmā "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"

Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam (turpmāk – FS) pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) ir iespēja saņemt avansu, ja:

 • FS ir atvēris atsevišķu norēķinu kontu kredītiestādē vai Valsts kasē;
 • FS iesniedzis LIAA pieprasījumu avansa maksājuma veikšanai (līguma pielikums Nr.4);
 • FS ir iesniedzis LIAA Eiropas Savienībā reģistrētās kredītiestādes garantiju par avansa atdošanu;
 • FS ir iesniedzis LIAA noslēgtu līgumu ar ražošanas ēkas būvniecības, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veicēju.

Maksimālā pieejamā avansa summa – ne vairāk kā 30 % no projekta pieprasītā atbalsta finansējuma apmēra.

AVANSA SAŅEMŠANAS SOĻI UZŅĒMĒJIEM PĒC TAM, KAD IR NOSLĒGTS LĪGUMS AR LIAA PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

1. SOLIS – FS vienojas ar kredītiestādi (turpmāk – banka) par garantijas izsniegšanu.

Bankas garantiju var izsniegt Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (kredītiestāžu saraksts).

Garantijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • Bankas garantija ir izsniegta par visu pieprasīto avansa summu;
 • Banka garantē avansa atdošanu, ja FS nepilda savas saistības;
 • Bankas garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par projekta īstenošanu paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma.

Bankas garantijas vēstules paraugs

2. SOLIS –  FS avansa saņemšanai un Eiropas Savienības fonda projekta izdevumu veikšanai no saņemtā avansa atver kontu:

vai

 • Kredītiestādē, kuras darbība reģistrēta Latvijas Republikā.

3. SOLIS – FS iesniedz LIAA avansa pieprasījumu, kurš ir sagatavots saskaņā ar noslēgtā līguma par projekta īstenošanu 4. pielikumu "Pieprasījums avansa maksājuma veikšanai", kuram ir pievienota bankas garantija par avansa summu un FS noslēgts līgums ar ražošanas ēkas būvniecības, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veicēju.

4. SOLIS – LIAA 15 darba dienu laikā pēc avansa pieprasījuma saņemšanas izskata FS avansa pieprasījumu.

5. SOLIS – ja avansa pieprasījums ir sagatavots līgumā noteiktajā formā un tam pievienotā bankas garantija atbilst 1. solī minētajiem nosacījumiem, tiek veikts avansa maksājuma pārskaitījumu uz FS kontu VK vai bankā.

6. SOLIS – FS no saņemtajiem avansa līdzekļiem veic maksājumus projekta ietvaros.

Jāņem vērā, ka:

 1. Pagarinot projekta īstenošanas termiņu, nepieciešams atbilstoši pagarināt garantijas termiņu.
 2. Ja LIAA FS ir izsūtījusi vēstuli "Par atbalsta finansējuma izmaksu", kurā LIAA informē FS, ka par apstiprināto maksājuma pieprasījuma kopsummu tiek dzēsts izmaksātais avanss, bankas garantijas spēkā uzturēšana par avansu nav nepieciešama. Tāpat LIAA informēs banku, ka FS ir tiesīgs atsaukt bankas garantiju. Par bankas garantijas atsaukšanas kārtību FS vienojas ar banku.
 3. Ja saskaņā ar bankas garantiju regulējošiem noteikumiem bankas garantija, kas izsniegta vēstules veidā, var tikt atsaukta tikai, ja bankā tiek atgriezts garantijas oriģināls, FS LIAA ir jāiesniedz vēstule ar lūgumu izsniegt bankas garantijas oriģinālu un tai jāpievieno bankas apstiprināta LIAA iesniegtās bankas garantijas kopija. Pēc vēstules izskatīšanas LIAA sazināsies ar FS par bankas garantijas izsniegšanu.
  Papildus vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka FS ir pienākums glabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus ar juridisku spēku līdz 2025. gada 31. decembrim, tai skaitā bankas garantijas oriģinālu vai apstiprinātu kopiju.