Līguma noslēgšanas nosacījumi programmā "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"

Lai noslēgtu līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējam sadarbības iestādē jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem:
  • Līgums, kas noslēgts ar Eiropas Savienībā reģistrētu kredītiestādi par aizdevuma piešķiršanu nepieciešamo investīciju veikšanai vismaz 70 % apmērā no paredzētā investīciju kopējā apjoma;
  • Līgums, kas noslēgts ar saistīto personu grupas komersantu, vai apliecinājums no saistīto personu grupas komersanta par investīciju veikšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu, ja saistīto personu grupas kopējais pašu kapitāls veido 100 % no paredzētā investīciju kopējā apjoma;
  • Projekta iesniedzēja valdes lēmums vai apliecinājums par investīciju veikšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem, ja finansējuma saņēmēja pašu kapitāls veido 100 % no paredzētā investīciju kopējā apjoma.

Augstāk minētos apliecinājuma dokumentus par finansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai var iesniegt katru par daļu no projekta kopējām izmaksām, ja to kopējā summa ir vienāda ar projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

Minētos apliecinājuma dokumentus par finansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai projekta iesniedzējs iesniedz šādā termiņā:
  1. Divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts sadarbības iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Divu nedēļu laikā no dienas, kad saņemts Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumu Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2. apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"" 61. punktā minētais sadarbības iestādes atzinums par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem.