Aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" apraksts

Aktivitātes ietvaros  sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji - komercsabiedrības, kam ir licence siltumenerģijas ražošanai, var pieteikties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumam jaunas atjaunojamos energoresursus izmantojošas koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai un esošas katlumājas pārbūvei par atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas staciju. Finansējums tiek piešķirts jaunas atjaunojamos energoresursus izmantojošas koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, būvdarbu veikšanai, kā arī esošas katlumājas pārbūvei par atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kā arī būvdarbu veikšanai, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu demontāžai, ēku un būvju nojaukšanai.

Aktivitātes ietvaros tiks segti 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Vienam projekta iesniegumam minimāli pieļaujamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir 100 000 latu, bet maksimāli pieļaujamais – 4 000 000 latu.