Aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2. kārta)" apraksts

Programmas nosaukums Augstas pievienotās vērtības investīcijas
Projektu iesniegšanas termiņš No 2011.gada 12.decembra līdz 2012.gada 2.aprīlim (ieskaitot)
Programmas mērķis Stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.
Finansējuma saņēmējs Latvijā reģistrēti komersanti
Finansējums
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 13 086 882 LVL.
 • Papildus ir paredzēts attiecināmo virssaistību finansējums 13 086 882 LVL apmērā.
 • Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 3 000 000 LVL.
 • Finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 3 000 000 LVL.
 • Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 35 %.
Atbalstāmās darbības/izmaksas

Atbalstāmās darbības: iekārtu iegāde, ēku un būvju būvniecība, rekonstrukcija un renovācija, kas saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu.

Atbalstāmās izmaksas:

 • jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē;
 • ēku un būvju būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, kuras paredzētas tikai finansējuma saņēmēja ražošanas vajadzībām un kuras kopā nepārsniedz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Atbalstāmās nozares

Atbalstīti tiks projekti, ko īstenos sekojošās nozarēs (klasifikācija pēc NACE 2.red.):

 • apstrādājošās rūpniecības (C), izņemot programmā noteiktās neatbalstāmās nozares*; 
 • transporta un loģistikas (H49-52);
 • transporta un loģistikas nozares saistītajās (H53);
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (J61-62);
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares saistītajās (J58, J63);
 • veselības aprūpes (Q86-88).

* Apstrādājošās rūpniecības (C) neatbalstāmās nozares:

 • alus un alkoholisko dzērienu ražošana (11.nodaļa, izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana");
 • tabakas izstrādājumu ražošana (12.nodaļa);
 • kuģu būve (30.11);
 • sintētisko šķiedru ražošana (20.6);
 • ieroču un munīcijas ražošana (25.4 un 30.4);
 • tērauda rūpniecība, ja tiek ražoti MK noteikumu Nr.817 3.pielikuma 10.punktā uzskaitītie produkti.
Būtiskākie vērtēšanas kritēriji
 • Projektā paredzētā pievienotā vērtība, rēķinot LVL uz vienu darbinieku gadā, nedrīkst būt mazāka par LVL 8 000*.
 • Projektam ir jābūt vismaz vidējai gatavībai uzsākšanai, kas nozīmē, ka ir izstrādāts būvdarbu skiču projekts (ja tiek veikti būvdarbi), ir apzināti potenciālie iekārtu piegādātāji (var nebūt uzsākta iepirkuma procedūra), kā arī ir apzināti potenciālie projekta finansēšanas avoti un ir projekta iesniedzēja kompetentas amatpersonas vai institūcijas lēmums par projekta realizēšanu.
 • Projekta iesniedzēja vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitālam ir jābūt ne mazākam kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
 • Projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis komersants.
 • Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, tai skaitā tas ir pamatots ar projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma aizsardzības līmeni (piemēram, patentu vai licenci).
 • Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka tiks stiprināta un attīstīta projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte.
 • Projekta iesniegumā ir pierādīts, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta sadarbība starp nozaru komer­santiem un citām nozares institūcijām.
 • Projekta izmaksu pamatotība, lietderība  un efektivitāte (jāizpilda visi nosacījumi):
  • plānotie izdevumi ir samērīgi, nepieciešami projekta īstenošanai (projektā norādīto aktivitāšu īstenošanai, mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, definētās problēmas risināšanai) un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos;
  • attiecināmās izmaksas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu;
  • attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu un atbilst projektā plānotajām aktivitātēm;
  • plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā;
  • projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze.

* Pievienotā vērtība rēķināta, izmantojot šādu formulu:
(struktūrvienības plānotā bruto peļņa + struktūrvienības darbiniekiem plānotā bruto alga + amortizācijas atskaitījumi)/plānotais struktūrvienības darbinieku skaits. Aprēķiniem tiks izmantoti plānotie rādītāji par pirmo pilno gadu pēc projekta pabeigšanas.

Svarīga informācija

Projekta sagatavošana:

 • Projekta iesniegumā ir jāsniedz pamatojums, ka no projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoma tiks eksportēti vismaz 30% (vidēji nākamo trīs kalendāro gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas);

Projekta īstenošana:

 • Projekta atbalstāmās darbības** var uzsākt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA;
 • Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 3 gadi;

Ilgtermiņa ieguldījumi tiek veikti īpašumā, tai skaitā zemē:

 • kura ir īpašumā vai
 • par kuru ir noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesību vai
 • uz to ir zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības;

Iepirkuma procedūra:

 • Projekta ietvaros neattiecināmas ir sākotnējo ieguldījumu izmaksas, ja piegādātājs ir reģistrēts valstīs, kas minētas normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Līdz ar to, veicot iepirkuma procedūru, pretendentu atlases kritērijos nepieciešams paredzēt, ka piedāvājumu var iesniegt tikai pretendenti, kuri nav reģistrēti kādā no Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumu Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" minētajām valstīm."
 • Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju ar LIAA ir jāsaskaņo iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā;

Pieejamie finanšu resursi:

 • Pie projekta iesnieguma ir jāpievieno kredītiestādes izsniegtu garantijas vēstuli 2% vērtībā no pieprasītā finansējuma, kurā noteikts, ka 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar LIAA, LIAA ir jāiesniedz starpposma maksājuma pieprasījumu vismaz par 35 % no pieprasītā finansējuma;
 • Lai noslēgtu līgumu par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējam ir jāiesniedz LIAA viens no šādiem apliecinošajiem dokumentiem:
  • līgums, kas noslēgts ar kredītiestādi, par projekta īstenošanai nepieciešamā aizdevuma piešķiršanu vismaz 70 % apmērā no projekta kopējām izmaksām;
  • līgums, kas noslēgts ar saistīto personu grupas komersantu, vai apliecinājums no saistīto personu grupas komersanta par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu ar nosacījumu, ja saistīto personu grupas kopējais pašu kapitāls veido vismaz 75 % no projekta kopējo izmaksu summas;
  • projekta iesniedzēja valdes lēmums vai apliecinājums par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem ar nosacījumu, ja projekta iesniedzēja pašu kapitāls veido vismaz 75 % no projekta kopējo izmaksu summas.

** Par atbalstāmo darbību īstenošanas sākumu uzskata dienu, kad tiek parakstīts pirmais līgums ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju.

Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām” (MK noteikumi Nr.817)
Kur var saņemt informāciju? LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā
Pērses ielā 2 (1.stāvā), Rīgā
Tālrunis: 67039499
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv 
www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi
Twitter: LIAALatvija