Līgums/ projekta īstenošana programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2. kārta)"

Līgums | Atjaunots 21.06.2012.

Noslēguma/ starpposma pārskats (līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 21.01.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 30.01.2012.

Kredītiestādes garantijas paraugs starpposma pārskatam | Atjaunots 30.01.2013.
Jāiesniedz, ja starpposma pārskatā attiecināmajās izmaksās iekļauj faktiski veiktos izdevumus par ieguldījumiem, kas vēl nav finansējuma saņēmēja īpašumā Latvijā.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 09.10.2014.

Progresa pārskats (līguma pielikums Nr.3)
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 14.12.2011.

Avansa pieprasījuma forma (līguma pielikums Nr.4)
Avansa saņemšana 

Ikgadējais pārskats (līguma pielikums Nr.5)
Ikgadējā pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 30.01.2012. Papildus informāciju lūdzu skatīt šeit.

Par VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzi

Vizuālā identitāte (Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF))

Iepirkuma procedūra 

Par projekta īstenošanas uzsākšanu:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām" 68. punktu projekta iesnieguma iesniedzējs var uzsākt atbalstāmās darbības pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA vai pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Ar projekta atbalstāmo darbību uzsākšanu tiek saprasta diena, kad tiek parakstīts pirmais līgums projekta ietvaros (ar iekārtu piegādātāju par iekārtu iegādi vai ar būvnieku, ja projekta ietvaros tiek veikta ēku un būvju būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija). Saskaņā ar MK noteikumu Nr.817 33. punktu projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar LIAA iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA
Par tulkojumiem

Kas jāņem vērā veicot izmaiņas iepirkuma rezultātā noslēgtajā līgumā

Jautājumi un atbildes par projekta īstenošanu I | Ievietots 22.05.2012.
Jautājumi un atbildes par projekta īstenošanu II | Ievietots 11.10.2012.

Semināra "Kvalitatīva projekta ieviešana programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2. kārta)"" 2012. gada 11. oktobrī materiāli pieejami šeit

Semināra "Kvalitatīva projekta ieviešana programmā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2. kārta)"" 2012. gada 22. maijā materiāli pieejami šeit

Veiksmes stāsti