Līgums/ projekta īstenošana programmā "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (11. kārta)"

Iesniedzamie dokumenti

Līgums | Atjaunots 20.03.2014.

Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 20.08.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Ievietots 26.08.2013.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 09.10.2014.

Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.3) | Ievietots 20.08.2014.
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Ievietots 26.08.2013.

Izziņa par līguma grozījumiem (Līguma pielikums Nr.4) | Ievietots 26.08.2013.

Jautājumi un atbildes par starpposma/ noslēguma un progresa pārskata sagatavošanu | Ievietots 26.08.2013.

Avansa pieprasījuma forma (Līguma pielikums Nr.5) | Ievietots 26.08.2013
Avansa saņemšana

Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā

Svarīga informācija projekta īstenotājiem saistībā ar Pārskatu par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā iesniegšanas kārtību

2013. gada 28. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.284 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām" nosaka, ka trīs gadu laikā pēc projekta pabeigšanas katru gadu pilnvarotajai personai ir jāiesniedz LIAA pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.

Pārskatu par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā ir jāiesniedz LIAA sekojošos gadījumos:
  • Ja ēkas siltumapgādei tiek izmantota individuāla apkures/ karstā ūdens sagatavošanas sistēma (ēkai atsevišķs apkures katls vai katrā dzīvoklī atsevišķs siltumdevējs);
  • Ja ēkai ir gan centralizēta siltumapgāde (piemēram, Rīgas siltums u.c.), gan individuālā apkures/karstā ūdens sagatavošanas sistēmas, tad pārskats ir jāsniedz par siltumenerģijas patēriņu individuālas apkures sistēmas daļai;

Dati par siltumenerģijas patēriņu jānorāda 12 mēnešu periodā, sākot ar nākamo mēnesi pēc noslēguma maksājuma saņemšanas no LIAA.

Ja ēkā  siltumapgāde un  karstā ūdens sagatavošana notiek tikai centralizēti, tad par šādu ēku NAV jāiesniedz pārskats (LIAA trīs gadus saņems izziņu no siltumenerģijas piegādātājiem par siltumenerģijas patēriņu attiecīgajā daudzdzīvokļu mājā).

Maksājuma pieprasījuma piemērs | Ievietots 26.08.2013

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām, kas iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās | Ievietots 26.08.2013

Grāmatvedības uzskaite

Grāmatvedības kontu plāna paraugs
Projekta grāmatvedības uzskaite
| Atjaunots 05.09.2012.

Semināra "Grāmatvedības jautājumi mājokļu renovācijā" prezentācijas

Noderīga informācija

Informatīvs materiāls "Kā kvalitatīvi ieviest projektu" | Atjaunots 14.01.2013.

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites

Nolikuma, būvuzraudzības un būvdarbu standartlīgumu paraugi

Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās"

Vizuāla identitāte Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA
Par tulkojumiem

Nosacījumi par ETAG 004 piemērošanu projektiem

Jautājumi un atbildes par projekta ieviešanu | Ievietots 26.08.2013
Jautājumi un atbildes par projekta grāmatvedību