Aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (11. un turpmākās kārtas)" apraksts

Programmas nosaukums

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, 11. un turpmākās kārtas.

Projektu iesniegšanas termiņš

No 2013. gada 10. jūnija līdz pieejamais finansējums būs izlietots, par ko tiks izsludināts paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu.

Programmas mērķis

Mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu energoresursu efektīvu izmantošanu un dzīvojamā fonda ilgtspēju.

Finansējuma saņēmējs

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuriem:

 • Renovācijas darbi notiek dzīvojamajās mājās, kuru būvniecība uzsākta pirms 1993. gada (ieskaitot) un kuras nodotas ekspluatācijā līdz 2002. gadam (ieskaitot), bet ne ēkās, kuras iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā;
 • Māja sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (neattiecas uz valsts un pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļu īpašumiem);
 • Mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās telpas kopējās platības.

Projekta iesniegumu iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas. Lēmumu par attiecīgās personas pilnvarošanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai arī ar aptaujas lapām balsošanas protokola ietvaros.

Vienam projektam pieejamais finansējums

Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais finansējums – ne vairāk kā LVL 35 uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības m2.

Atgūstamie līdzekļi no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb atbalsta intensitāte

50% no attiecināmajām izmaksām, bet, ja 10% no dzīvokļu īpašniekiem ir maznodrošinātas personas statuss, tad  – 60%.

Atbalstāmās darbības un izmaksas

Atbalstāmās darbības:

 • Būvdarbu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās, nodrošinot energoaudita pārskatā norādīto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izpildi;
 • Projekta dokumentācijas sagatavošana un projekta būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Attiecināmās izmaksas:

 • Energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības izmaksu tāmes un būvprojekta sagatavošanas izmaksas, kā arī projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (nepārsniedzot 10% no attiecināmajām tiešajām izmaksām);
 • Būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās:
  • ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa, tai skaitā atsevišķu dzīvokļu īpašumu robežās esošo ārsienu logu atjaunošana un nomaiņa,
  • pagraba un augšējā stāva pārseguma siltināšana,
  • kāpņu telpas remonts, gadījumā, ja tiek veikti energoefektivitātes darbi kāpņu telpā (nepārsniedzot 5% no attiecināmajām tiešajām izmaksām),
  • siltumapgādes un karstā ūdens sadales sistēmas renovācija vai rekonstrukcija, izņemot siltumenerģijas un karstā ūdens ražošanas avotu uzstādīšanu, renovāciju vai rekonstrukciju,
  • ventilācijas sistēmas izveide, renovācija vai rekonstrukcija,
  • ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu funkcionāli nedalāmu elementu atjaunošana, kas paredzēta tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijā, ja tā nodrošina energoefektivitātes pasākumu ilgtspēju vai pēc pasākuma īstenošanas tiek iegūts siltumenerģijas ietaupījums,
  • rekuperācijas sistēmas uzstādīšana ēkā siltumenerģijas atkārtotai izmantošanai,
  • ēkas inženierkomunikāciju sistēmu atvirzīšana no siltināmās virsmas, ja tā nepieciešama siltumizolācijas materiālu uzklāšanai uz ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu virsmas un paredzēta tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijā;
 • Projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumi Nr.284 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām".

Kur var saņemt informāciju?

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi/ES fondi