Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (11. un turpmākās kārtas)"

Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumi Nr.284 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām".

Svarīgi!
Aktivitātes 11. projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniegumus varēs iesniegt par daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām, kuras atrodas pašvaldībā, kurā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2000 iedzīvotāju. Papildus 11. projektu iesniegumu atlases projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 100000 latu gadā, nepieciešama tikai projektu iesniegumiem, kuriem pievienots būvprojekts tehniskā projekta stadijā.
Projekti, kas iesniegti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.272 (projektu iesniegumu 9. un 10. kārtā) un MK noteikumiem, kas regulē 11. projektu iesniegumu atlases kārtu, varēs saņemt Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) garantijas, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai nepieciešamo nodrošinājumu kredīta piesaistei. Ja komercbanka konstatēs, ka tā dzīvojamās mājas atrašanās vietas dēļ vai iedzīvotāju struktūras dēļ nav gatava izsniegt kredītu ēkas renovācijai, tā nosūtīts informāciju LGA, kurā tiks izvērtēta iespēja piešķirt garantiju konkrētā projekta īstenošanai. Gada prēmijas likme garantijām, kurs tiks izsniegtas 3.4.4.1. aktivitātes ietvaros īstenotajiem projektiem, ir noteikta 0,65 % apmērā. Garantiju izsniegšanu regulē Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumi Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai".

Pirms projekta iesniegšanas jāpārliecinās, vai:

  • Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļa īpašnieki projektu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja attiecīgā pilnvarotā persona atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurā veiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumus aktivitātes ietvaros, būvniecība uzsākta pirms 1993. gada (ieskaitot) un nodota ekspluatācijā līdz 2002. gadam (ieskaitot);
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
  • Projekta īstenošanas vietā (pašvaldībā) tā gada sākumā, kad tiek noslēgta projektu iesniegumu atlases kārta, ir vismaz 2000 iedzīvotāju;
  • Pieprasītais ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.


Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa | Atjaunots 04.06.2013.

Projekta iesnieguma veidlapas 4.1. un 4.2. sadaļas .xls datņu formātā | Atjaunots 04.06.2013.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols | Atjaunots 04.06.2013., balsošanas protokols (tai skaitā aptaujas lapas).

Aptaujas anketas paraugs | Atjaunots 04.06.2013., vai savstarpēja vienošanās (kopija), kurā:

  • Iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju;
  • Norādītas renovācijas darbu izmaksas;
  • Norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt citas ar ERAF finansējuma saņemšanu saistītās darbības.

Pašvaldības izdotas izziņas (kopijas) par maznodrošinātās personas statusa piešķiršanu, kurās norādīts dzīvokļa īpašnieks un laiks, līdz kuram piešķirts maznodrošinātās personas statuss (ja projekta iesniedzējs piemēro 60 procentu ERAF finansējuma intensitāti).

Sertificēta energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskats | Ievietots 04.06.2013. (kopija)
vai
Ēkas apsekojuma ziņojums renovācijas pasākumu īstenošanai | Ievietots 04.06.2013. (ja attiecināms).

Būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai ja paredzēta vienkāršota renovācija; būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija).

Līgums par tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādi (kopija) (ja attiecināms) (ja projekts iesniegts LIAA sākot ar 26.10.2012.).

Siltumenerģijas piegādātāja izziņa par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu (atsevišķi norādot siltumenerģijas patēriņu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai) par ēkas energoaudita pārskata 5. sadaļā "Ēkas patēriņš un uzskaite" norādīto periodu (ja attiecināms) (ja projekts iesniegts LIAA sākot ar 26.10.2012.).

Projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polise, ja projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija).

Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

Kā iesniegt projektu LIAA
Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējam 3 darba dienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA jāiesniedz elektroniski (kompaktdisks, zibatmiņa) vai jānosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, kā arī projekta iesnieguma veidlapas 4.1. un 4.2. sadaļas .xls datņu formātā.