Aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (8. kārta)" apraksts

1. atlases kārta no 2009.gada 14.aprīļa – 2009.gada 14.maijam (ieskaitot)
2. atlases kārta no 2009.gada 15.maija – 2009.gada 15.jūnijam (ieskaitot)
3. atlases kārta no 2009.gada 16. jūnija – 2009.gada 16.jūlijam (ieskaitot)
4. atlases kārta no 2009.gada 17.jūlija – 2009.gada 17.augustam (ieskaitot)
5. atlases kārta no 2009.gada 18.augusta līdz 2009.gada 18.septembrim (ieskaitot).
6. atlases kārta no 2009.gada 19.septembra līdz 2009.gada 19.oktobrim (ieskaitot).
7. atlases kārta no 2009.gada 20.oktobra līdz 2009.gada 20.novembrim (ieskaitot).
8. atlases kārta no 2009.gada 23.novembra
(līdz paziņojumam par projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu, t.i., līdz tam brīdim, kad Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums būs izlietots).

Aktivitātes ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas var pieteikties Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai. Finansējums tiek piešķirt energoaudita, tehniskās apsekošanas un būvprojekta sagatavošanai, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai un būvdarbiem dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās – ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanai un nomaiņai, pagraba pārsegumu siltināšanai, siltumapgādes sistēmas renovācijai, ventilācijas sistēmas renovācijai vai rekonstrukcijai, ēkas strukturālo daļu atjaunošanai, kas nepieciešama energoefektivitātes darbu veikšanai, un citiem renovācijas darbiem, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi. Pēc renovācijas veikšanas siltumenerģijas ietaupījumam ēkā jābūt vismaz 20% gadā no siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas.

Projektu iesniegumus finansējuma saņemšanai var iesniegt par daudzdzīvokļu mājām, kas nodotas ekspluatācijā no 1944. līdz 1993.gadam, mājai ir jābūt sadalītai dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam nevar piederēt vairāk kā 20 % (norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem) no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, savukārt, mājas neapdzīvoto telpu platība nevar pārsniegt 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības.

Aktivitātes ietvaros tiks segti 50% no kopējām mājas siltināšanai veiktajām attiecināmajām izmaksām. Vienam projekta iesniegumam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.