Iepirkuma procedūra programmā "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"

Iepirkuma procedūra ir procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja iepirkuma priekšmeta līgumcena pārsniedz noteikto limitu.

Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un Eiropas Savienības un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Svarīgi!

Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (MK noteikumi Nr.65) vietā ar 2013. gada 1. septembri stājas spēka jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Plānojot iepirkumu, lūdzam ņemt vērā izmaiņas likumdošanā!

Prezentācija par jaunajiem iepirkuma procedūras noteikumiem | Atjaunots 14.01.2014.

Iepirkuma plāns

Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, taču ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), ir jāiesniedz Iepirkuma plāns.

Iepirkuma plāns | Atjaunots 25.09.2013.
Iepirkuma plāna paraugs | Atjaunots 14.01.2014.
Iepirkuma plānošana | Atjaunots 14.01.2014.

Nolikuma saskaņošana ar LIAA

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumiem Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" LIAA ir jāveic iepirkuma procedūras pirmspārbaude. Projekta iesniedzējam, kurš plāno veikt iepirkuma procedūru, vismaz 30 dienas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas LIAA ir jāiesniedz saskaņošanai iepirkuma procedūras nolikums, tai skaitā tehniskā specifikācija.

Gadījumā, ja uz to brīdi, kad LIAA sniedz negatīvu atzinumu (vai atzinumu ar iebildumiem) par iesniegto iepirkuma nolikumu, bet LIAA negatīva atzinuma (vai atzinuma ar iebildumiem) saņemšanas brīdi iepirkums jau būs pabeigts (tiks pieņemts lēmums par uzvarētāju), tad finansējuma saņēmējam ir atkārtoti jāveic iepirkuma procedūra, pretējā gadījumā LIAA nesaskaņos iepirkuma procedūru un uz iepirkuma līguma radušās izmaksas netiks atzītas par attiecināmām (vai iepirkuma līgumam tiks piemērota finanšu korekcija atkarībā no pārkāpuma būtiskuma). Analoģisks risinājums tiek piemērots arī tādos gadījumos, kad LIAA konstatē, ka iepirkuma līgums noslēgts pirms LIAA sniedza atzinumu par iepirkuma procedūras atbilstību, proti, ja LIAA atzinums ir negatīvs vai ar iebildumiem, izmaksām, kas finansējuma saņēmējam rodas uz iepirkuma līguma pamata, tiek piemērota finanšu korekcija (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma līdz 100 %).

Būvuzraudzības un būvdarbu standartlīgumu paraugi

Iepirkumu uzraudzības biroja Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm pieejama šeit.

Būtiskākās un biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē | Atjaunots 14.01.2014.

Iepirkuma saskaņošana ar LIAA

Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju ar LIAA ir jāsaskaņo iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

Iepirkumu regulējošie normatīvie akti

Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā:

1.   Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

2.   Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu – ja projekta iesniedzējs ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 1. panta 10. punkta izpratnē

Pasūtītājs – valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, kā arī privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

  • ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura,
  • atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē (šī ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību juridiskās personas darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību juridiskā persona.

Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātie metodiskie ieteikumi, paskaidrojumi un cita noderīga informācija par Publisko iepirkumu likumu pieejama šeit.

Kas jāņem vērā, veicot izmaiņas iepirkuma rezultātā noslēgtajā līgumā, kas noslēgts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65

Jautājumi un atbildes par iepirkuma procedūru, kas veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65 | Atjaunots 12.10.2012.