Līgums/ projekta īstenošana programmā "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (9. un 10. kārta)"

Svarīgi!

Informējam, ka 9. un turpmāko kārtu projektos, kuru pieteikumi LIAA tiek iesniegti no 2012. gada 1. janvāra, ir jāievēro papildus šādas prasības:
  • Pie projekta iesnieguma ir jāpievieno energoaudita pārskats, kurš ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumu Nr.272 3. pielikuma prasībām;
  • Pie projekta iesnieguma ir jāpievieno projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polise (kopija). Polisei ir jābūt spēkā uz projekta izstrādes brīdi.

Apdrošināšanas aizsardzība stājas spēkā no apdrošināšanas perioda sākuma. Apdrošināšanas gadījums ir trešās personas pamatotas prasības iesniegšana par zaudējumu atlīdzināšanu. Prasībai ir jābūt iesniegtai apdrošināšanas periodā vai pagarinātajā paziņošanas periodā. Prasību atlīdzināt zaudējumu izraisa apdrošinātā klienta darbība vai bezdarbība, prasība var tikt iesniegta vēlāk. Lai iestātos civiltiesiskās apdrošināšanas apdrošinātāja pienākums maksāt atlīdzību, ir nepieciešams, lai  klienta darbība vai bezdarbība būtu veikta apdrošināšanas periodā vai retroaktīvajā periodā, bet trešās personas prasībai jābūt iesniegtai apdrošināšanas periodā vai pagarinātajā zaudējumu pieteikšanas periodā. Līdz ar to retroaktīvais periods ir paredzēts (ja ir noteikts), lai izmaksātu apdrošināšanas atlīdzību arī par tādiem gadījumiem, kad pretenzija ir iesniegta apdrošināšanas periodā, bet klienta darbība vai bezdarbība veikta pirms tam. 

Iesniedzamie dokumenti

Līgums | Atjaunots 20.03.2014.

Noslēguma/ starpposma pārskats (Līguma pielikums Nr.1) | Atjaunots 20.08.2014.
Noslēguma/ starpposma pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 20.03.2012.

Izdevumus apliecinošo dokumentu saraksts (Līguma pielikums Nr.2) | Atjaunots 09.10.2014.

Progresa pārskats (Līguma pielikums Nr.3) | Atjaunots 20.08.2014.
Progresa pārskata aizpildīšanas metodika | Atjaunots 02.10.2012.

Izziņa par līguma grozījumiem (Līguma pielikums Nr.4) | Atjaunots 22.09.2011.

Jautājumi un atbildes par starpposma/ noslēguma un progresa pārskata sagatavošanu | Atjaunots 18.05.2012.

Avansa pieprasījuma forma (Līguma pielikums Nr.5)
Avansa saņemšana

Pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā | Atjaunots 20.04.2011.

Svarīga informācija projekta īstenotājiem saistībā ar Pārskatu par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā iesniegšanas kārtību

2009. gada 10. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu" un 2011. gada 5. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un  turpmākajām kārtām" nosaka, ka trīs gadu laikā pēc projekta pabeigšanas katru gadu pilnvarotajai personai ir jāiesniedz LIAA pārskats par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.

Pārskatu par siltumenerģijas patēriņu pēc būvdarbu veikšanas ēkā ir jāiesniedz LIAA sekojošos gadījumos:
  • Ja ēkas siltumapgādei tiek izmantota individuāla apkures/ karstā ūdens sagatavošanas sistēma (ēkai atsevišķs apkures katls vai katrā dzīvoklī atsevišķs siltumdevējs);
  • Ja ēkai ir gan centralizēta siltumapgāde (piemēram, Rīgas siltums u.c.), gan individuālā apkures/karstā ūdens sagatavošanas sistēmas, tad pārskats ir jāsniedz par siltumenerģijas patēriņu individuālas apkures sistēmas daļai;

Dati par siltumenerģijas patēriņu jānorāda 12 mēnešu periodā, sākot ar nākamo mēnesi pēc noslēguma maksājuma saņemšanas  no LIAA.

Ja ēkā  siltumapgāde un  karstā ūdens sagatavošana notiek tikai centralizēti, tad par šādu ēku NAV jāiesniedz pārskats (LIAA trīs gadus saņems izziņu no siltumenerģijas piegādātājiem par siltumenerģijas patēriņu attiecīgajā daudzdzīvokļu mājā).

Maksājuma pieprasījuma piemērs

Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām, kas iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās

Grāmatvedības uzskaite

Grāmatvedības kontu plāna paraugs
Projekta grāmatvedības uzskaite
| Atjaunots 05.09.2012.

Semināra "Grāmatvedības jautājumi mājokļu renovācijā" prezentācijas

Noderīga informācija

Informatīvs materiāls "Kā kvalitatīvi ieviest projektu" | Atjaunots 14.01.2014.

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites | Atjaunots 23.08.2012.

Nolikuma, būvuzraudzības un būvdarbu standartlīgumu paraugi

Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās"

Vizuāla identitāte Programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Ar projektiem saistīto dokumentu iesniegšana LIAA
Par tulkojumiem

Nosacījumi par ETAG 004 piemērošanu projektiem

Jautājumi un atbildes par projekta ieviešanu | Atjaunots 12.10.2012.
Jautājumi un atbildes par projekta grāmatvedību | Atjaunots 06.02.2013.