Projekta sagatavošana un iesniegšana programmā "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (9. un 10. kārta)"

Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumi Nr.272  "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu".

Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.272 | Ievietots 24.10.2012.

Svarīgi!
Projektiem, kas LIAA iesniegti līdz 2012. gada 31. decembrim ir jāpievieno projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polise, kur ir apdrošināta projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 100 000 latu gadā.
Projektiem, kas LIAA iesniegti sākot ar 2013. gada 1. janvāri ir jāpievieno projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polise, kas atbilst MK noteikumu Nr.272 19.1.1. punktā definētajām prasībām.

Pirms projekta iesniegšanas jāpārliecinās, vai:

  • Projekta iesniedzējs ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļa īpašnieki projektu iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, ja attiecīgā pilnvarotā persona atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurā veiks siltumnoturības uzlabošanas pasākumus aktivitātes ietvaros, būvniecība uzsākta pirms 1993. gada (ieskaitot) un nodota ekspluatācijā līdz 2002. gadam (ieskaitot);
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
  • Projekta īstenošanas vietā (pašvaldībā) tā gada sākumā, kad tiek noslēgta projektu iesniegumu atlases kārta, ir vismaz 2000 iedzīvotāju;
  • Pieprasītais ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.


Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa | Atjaunots 01.10.2012. (MK noteikumu Nr.272 2.1 pielikums)
(Ja projekts iesniegts LIAA sākot ar 26.10.2012.)
Projekta iesnieguma veidlapa (MK noteikumu Nr.272 2. pielikums)
(Ja projekts iesniegts LIAA līdz 30.09.2012.)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika | Atjaunots 03.10.2012.

Projekta iesnieguma veidlapas 4.1. un 4.2. sadaļas .xls datņu formātā | Atjaunots 02.10.2012.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols | Atjaunots 30.01.2013., balsošanas protokols (tai skaitā aptaujas lapas).

Aptaujas anketas paraugs | Atjaunots 30.01.2013., vai savstarpēja vienošanās (kopija), kurā:

  • Iekļauts atbilstoši normatīvajiem aktiem dzīvokļa īpašuma jomā pieņemts lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju;
  • Norādītas renovācijas darbu izmaksas;
  • Norādīta pilnvarotā persona, kas ir tiesīga iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt citas ar ERAF finansējuma saņemšanu saistītās darbības.

Pašvaldības izdotas izziņas (kopijas) par maznodrošinātās personas statusa piešķiršanu, kurās norādīts dzīvokļa īpašnieks un laiks, līdz kuram piešķirts maznodrošinātās personas statuss (ja projekta iesniedzējs piemēro 60 procentu ERAF finansējuma intensitāti).

Sertificēta energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskats | Ievietots 20.04.2011. (kopija)
vai
Ēkas apsekojuma ziņojums renovācijas pasākumu īstenošanai | Ievietots 01.04.2012. (ja attiecināms).

Būvvaldē saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā (kopija) par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem vai ja paredzēta vienkāršota renovācija; būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte par projektā veicamajiem darbiem (kopija).

Līgums par tehniskā projekta vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrādi (kopija) (ja attiecināms) (ja projekts iesniegts LIAA sākot ar 26.10.2012.).

Siltumenerģijas piegādātāja izziņa par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu (atsevišķi norādot siltumenerģijas patēriņu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai) par ēkas energoaudita pārskata 5. sadaļā "Ēkas patēriņš un uzskaite" norādīto periodu (ja attiecināms) (ja projekts iesniegts LIAA sākot ar 26.10.2012.).

Projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polise (kopija). Svarīgi! Polises retroaktīvajam periodam vai apdrošināšanas periodam jābūt spēkā ne vēlāk, kā  ar to dienu, kad projektētājs reāli sāk darbu vai tam darbs būtu jāsāk

Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

Kā iesniegt projektu LIAA
Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējam 3 darba dienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA jāiesniedz elektroniski (kompaktdisks, zibatmiņa) vai jānosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, kā arī projekta iesnieguma veidlapas 4.1. un 4.2. sadaļas .xls datņu formātā.

Noderīga informācija projekta sagatavošanai

Pilnvarojuma līguma paraugs | Atjaunots 30.01.2013.

Ēkas energoaudita pārskata sagatavošanas metodika | Atjaunots 18.06.2012.

Jautājumi un atbildes par projekta sagatavošanu | Atjaunots 12.10.2012.

Prezentācija par aktivitātes pamatnosacījumiem | Atjaunots 11.10.2012.

Par PVN iekļaušanu attiecināmajās izmaksās


Informācija par finansējuma saņemšanu

Informācija par bankas aizdevuma saņemšanu | Ievietots 20.04.2011.
Prezentācija "Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu finansēšana" | Ievietots 20.04.2011.