Aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana ražošanā (2. kārta)" apraksts

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) ieviešanu ražošanā.

Jauns produkts ietver preces un pakalpojumus, kuri komersantam ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības). Ja projekta iesniedzējam ir saistītās personas, tad produkts ir jauns Latvijā reģistrētajās saistītajās personās.

Jauna tehnoloģija ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana pie projekta iesniedzēja nodrošina jaunu produktu ražošanu.
Aktivitātes ietvaros finansējumu jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanai ražošanā var saņemt komersanti.

Finansējumu jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā piešķir sākotnējiem ieguldījumiem:

  • jaunu iekārtu iegādes izmaksas. Iekārtu iegādes izmaksās var iekļaut iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas;
  • nemateriālie ieguldījumi (patentu un licenču iegādes izmaksas), kas tieši saistīti ar jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā.

Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte ir 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 1 000 000 latu.