Aktivitātes "Klasteru programma" apraksts

Programmas nosaukums Klasteru programma
Projektu iesniegšanas termiņš 2012.gada 30. marts
Programmas mērķis Veicināt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādējādi veicinot nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu veidošanos.
Projekta iesniedzējs
 • Biedrības.
 • Nodibinājumi.
Sadarbības partneri
 • Vismaz 20 Latvijā reģistrēti komersanti*.
 • Vismaz 1 izglītības un pētniecības institūcija.
 • Citi sadarbības parteri – juridiskas personas.

komersantos kopējais strādājošo skaits ir vismaz 200 darbinieku un komersantu kopējais apgrozījums vidēji pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz 30 miljonu latu gadā

Finansējums

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 407 288.67 LVL.

 • Maksimālais atbalsts vienam klasterim – 300 000 LVL.
 • Maksimālais atbalsts vienam sadarbības partnerim – 10 000 LVL.
 • Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem
 • Atbalsta intensitāte:
  • klastera darbības aktivitātēm - 90%;
  • klastera pakalpojumu nodrošināšana sadarbības partneriem - 85%.
Atbalstāmās darbības

Atbalstāmajām darbībām ir jābūt tieši saistītām ar stratēģijā noteikto galveno uzdevumu īstenošanu, lai sasniegtu aktivitātes mērķi.

 • Klastera darbības aktivitātes:
  • klasteru darbības un klasteru sadarbības partneru īstenoto pasākumu koordinācija;
  • klastera starptautiskās sadarbības veicināšana;
  • klastera atpazīstamības un mārketinga aktivitātes, tai skaitā tirgus izpētes aktivitātes un nozares attīstības pētījumi;
  • klastera koordinatora un speciālistu apmācības, ja iegūtās zināšanas regulāri tiek nodotas plašam klastera dalībnieku lokam;
  • pasākumi, kas sekmē sadarbību ar izglītības un zinātnes institūcijām, tai skaitā sadarbības partneru (komersantu) apmācību, pētniecības un infrastruktūras vajadzību identificēšana.
 • Klastera pakalpojumu nodrošināšana sadarbības partneriem*:
  • jaunu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu plānošana un izstrāde;
  • mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumi;
  • pasākumi, kas vērsti uz resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu nozares vai vērtības ķēdes ietvaros;
  • citi sadarbības partneru konkurētspēju veicinoši pasākumi.

*aktivitātēs jābūt iesaistītiem vismaz 3 komersantiem

Attiecināmās izmaksas
 • Atlīdzība klastera koordinatoram* un klastera speciālistiem par darba veikšanu, nepārsniedzot 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām**.
 • Klastera koordinatora, klastera speciālista, klastera sadarbības partneru darbinieku, pasniedzēju komandējuma (darba brauciena) izmaksas.
 • Atbalstāmo darbību ārējo pakalpojumu izmaksas;
 • Projekta administratīvās izmaksas, kas saistītas ar projekta  īstenošanu, nepārsniedzot 3% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām**.
 • Projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

* projekta ietvaros klastera koordinatoram ir piecu gadu pieredze līdzīgu projektu vai nozaru komersantu, izglītības un pētniecības iestāžu savstarpējās sadarbības pasākumu veicināšanā un kopīgu mērķu īstenošanā klastera darbības nozarē
**  tikai ar klastera darbību saistītiem pasākumiem

Svarīga informācija
 • Projekta izmaksas ir attiecināmas sākot no 2012.gada 1.janvāra.
 • Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 3 gadi no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.
 • Atbalsts netiek sniegts grūtībās nonākušiem projekta iesniedzējiem un sadarbības partneriem - komersantiem.
 • Atbalsts netiek sniegts projekta iesniedzējiem un sadarbības partneriem, kuriem ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādi.
 • Sadarbības partneris nesaņem vai neparedz saņemt de minimis atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai ES līdzekļiem.
 • Finansējuma saņēmējs pēc līguma par projekta īstenošanas noslēgšanas ar LIAA, katrā projekta īstenošanas gadā, var saņemt avansu līdz 30% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
 • Sākot ar otro un turpmākajiem projekta īstenošanas gadiem finansējuma saņēmējs var saņemt avansu līdz 30% no kopējām attiecināmajām izmaksām, ja iepriekšējā gadā finansējuma saņēmējs ir apguvis ne mazāk kā 70% no avansa summas.
 • Stratēģijas gada darbības plānu iesniegšana LIAA:
  • pirmo gada darbības plānu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu;
  • nākamo gada darbības plānu iesniedz ne vēlāk kā divus kalendāra mēnešus pirms konkrētā kalendāra gada sākuma.
Iesniedzamie dokumenti

Aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (MK noteikumu Nr.788 3.pielikums).

 • Papildus iesniedzamie dokumenti:
  • sadarbības partneru parakstīts apliecinājums par dalību klastera projektā (MK noteikumu Nr.788 4. pielikums);
  • apliecinājums par klastera dalībnieku ekonomiskajiem rādītājiem pēdējos trijos gados (MK noteikumu Nr.788 5.pielikums);
  • klastera koordinatora dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae) (MK noteikumu Nr.788 6.pielikums);
  • sadarbības partneru de minimis atbalsta uzskaites kārtība;
  • projekta iesniedzēja de minimis saņemtā atbalsta uzskaites veidlapa;
  • klastera darbības vidēja termiņa stratēģija (MK noteikumu Nr.788 2.pielikums);
  • klastera darbības vidēja termiņa stratēģijas pirmā gada darbības plāns (MK noteikumu Nr.788 7.pielikums).
Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.788 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3. aktivitāti „Klasteru programma” (MK noteikumi Nr.788)
Kur var saņemt informāciju?

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā
Pērses ielā 2 (1. stāvā), Rīgā
Tālrunis: 67039499
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv 
www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi
Twitter: LIAALatvija