Iepirkuma procedūra aktivitātē "Klasteru programma"

Iepirkuma plāns
Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) ir jāiesniedz Iepirkuma plāns

Nolikuma saskaņošana ar LIAA
Vismaz 30 dienas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas LIAA ir jāiesniedz saskaņošanai iepirkuma procedūras nolikums t.sk. tehniskā specifikācija. Papildus informācija par iepirkuma procedūras pirmspārbaudi pieejama šeit.

Iepirkumu regulējošie normatīvie akti
Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā:

1.   Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumiem Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (MK noteikumi Nr.65)

Noteikumi attiecas uz jebkuru FS, kurš projekta īstenošanai saņem Eiropas Savienības (ES), kā arī valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, izņemot gadījumus, ja FS ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē.

Lai veicinātu interešu konflikta novēršanas, publicitātes nodrošināšanas un izmaksu pamatotības izvērtēšanas principu ievērošanu un mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu risku iepirkumos ES fondu līdzfinansētajos projektos, LIAA atbilstoši Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes lūgumam aicina finansējuma saņēmējus, kuri veic iepirkumu, piemērojot MK noteikumus Nr.65:

  • noteikt samērīgu termiņu piedāvājumu iesniegšanai, kas nav īsāks par 10 darbdienām preču un pakalpojumu iepirkumiem un 15 darbdienām būvdarbu iepirkumiem, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas IUB mājaslapā internetā;
  • lai izvairītos no nepamatoti augstas līgumcenas noteikšanas un veicinātu līdzekļu efektīvāku izmantošanu, pie cenu veidošanās rādītājiem uzaicinājumā iekļaut un publicēt arī pamatotu paredzamo iepirkuma līgumcenu.

Nolikuma paraugs aktivitātē "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi", veicot iepirkumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65

2.   Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu – ja projekta iesniedzējs ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 1. panta 10. punkta izpratnē

Pasūtītājs – valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, kā arī privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

  • ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura,
  • atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē (šī ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību juridiskās personas darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību juridiskā persona.

Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātie metodiskie ieteikumi, paskaidrojumi un cita noderīga informācija par Publisko iepirkumu likumu pieejama šeit.

Būtiskākās un biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē

3.   Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu – ja projekta iesniedzējs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šī likuma 1. panta 21. punkta izpratnē

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

  • publiskā institūcija vai publiskās institūcijas uzņēmums, kas veic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma II nodaļā minētās darbības šā likuma II nodaļā minētajās jomās*,
  • jebkurš privāto tiesību subjekts, kas veic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma II nodaļā minētās darbības šā likuma II nodaļā minētajās jomās vai jebkurā to kombinācijā, pamatojoties uz īpašām vai izņēmuma tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde uz tādu normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas ierobežo darbību veikšanu iepriekš minētajās jomās, dodot tikai vienam subjektam vai dažiem subjektiem tiesības veikt darbības kādā no šīm jomām, un kas ievērojami ietekmē citu subjektu iespējas darboties šajās jomās.

* siltumapgādes, gāzes apgādes un elektroenerģijas apgādes, ūdensapgādes, transporta pakalpojumu, pasta pakalpojumu, teritorijas izmantošanas jomās.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Citi noderīgi materiāli
Kas jāņem vērā veicot izmaiņas iepirkuma rezultātā noslēgtajā līgumā