Aktivitātes "Kompetences centri" apraksts

Aktivitātes mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

Finansējumu var saņemt kompetences centrs – juridiska persona, kas apvieno zinātniskos un nozares sadarbības partnerus (kopā saukti – sadarbības partneri). Kompetences centra kapitāla daļu turētāji ir vismaz viens zinātniskās sadarbības partneris un vismaz trīs savstarpēji nesaistīti nozares sadarbības partneri.

Finansējumu piešķir ilgtermiņa ieguldījumiem, kas saistīti ar jaunas pētnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas pētnieciskās darbības paplašināšanu kompetences centrā, pētniecības darbībām un projekta vadības izmaksu segšanai.

Attiecināmās izmaksas:

 • Ilgtermiņa ieguldījumiem, kas saistīti ar jaunas pētnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas pētnieciskās darbības paplašināšanu kompetences centrā:
  • ieguldījumiem pamatlīdzekļos – pētniecības laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegādei, kas paredzēts rūpniecisko pētījumu veikšanai, produktu vai procesu testēšanai, kalibrēšanai, verificēšanai, sertificēšanai vai citu ar kvalitātes, produkta vai procesa īpašību noteikšanu tieši saistītu funkciju veikšanai;
  • ēku rekonstrukcijai un būvniecībai, lai pielāgotu telpas laboratoriju iekārtu izmantošanai;
  • nemateriālajiem ieguldījumiem – licenču un patentu iegādei. Lielajiem komersantiem nemateriālie ieguldījumi ir atbalstāmi ne vairāk kā 50 % apmērā no ilgtermiņa ieguldījumu iegādes izmaksām;
 • Pētniecības darbībām:
  • rūpnieciskiem pētījumiem Komisijas regulas Nr.800/2008 30.panta 3.punkta izpratnē;
  • eksperimentālai izstrādnei Komisijas regulas Nr. 800/2008 30.panta 4.punkta izpratnē;
 • Projekta vadības izmaksu segšanai.

Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte no attiecināmajām izmaksām ir:

 • ilgtermiņa ieguldījumu iegādei:
  • 55 % – mikro, maziem vai vidējiem komersantiem;
  • 45 % – lieliem komersantiem;
 • rūpnieciskiem pētījumiem:
  • 70 % – mikro un maziem komersantiem;
  • 60 % – vidējiem komersantiem;
  • 50 % – lieliem komersantiem;
 • eksperimentālām izstrādnēm:
  • 45 % – mikro un maziem komersantiem;
  • 35 % – vidējiem komersantiem;
  • 25 % – lieliem komersantiem;
  • 50 % – projekta vadības izmaksām.

Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam ir 6 250 000 latu, no tā maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs ilgtermiņa ieguldījumu iegādei ir 1 250 000 latu un 46 853,60 latu gadā projekta vadības izmaksu segšanai.