Aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (3. kārta)" apraksts

 

Programmas nosaukums

 "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" (3.kārta)

Projektu iesniegšanas termiņš

No 2011.gada 19. septembra līdz 2011. gada 21. novembrim (ieskaitot)

Programmas mērķis

Būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem

Finansējuma saņēmējs

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei, vai sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā

Kopējais aktivitātē pieejamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 16 431 479 LVL
Vienam projektam pieejamais finansējums

Vienam projekta iesniegumam:

 • Minimāli pieļaujamais finansējuma apjoms ir 50 000 latu vai 106 000 latu (atkarībā no projekta īstenošanas vietas)
 • Maksimālais pieļaujamais finansējuma apjoms ir 6 000 000 latu
Atgūstamie līdzekļi no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb atbalsta intensitāte
 • 40%;
 • 50% (ja tiek rekonstruēts siltumavots, kurā nav izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai šos energoresursus varētu izmantot)
Atbalstāmās darbības/izmaksas

Atbalstāmās darbības:

 • Siltumavota ar uzstādīto jaudu, lielāku par 3 MW*, un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība, t.sk., tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana
 • Projekta dokumentācijas sagatavošana (tikai mikro, mazajām un vidējām komercsabiedrībām)

* jaudas ierobežojums neattiecas, ja paaugstina attiecīgā siltumavota efektivitāti, kurā pirms projekta īstenošanas tika izmantoti atjaunojamie energoresursi, vai projekta iesniedzējam pieder vai ir nomā vai koncesijā vismaz viena iekārta, kura ir iesaistīta Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu"

Attiecināmās izmaksas:

 • Tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu iegādes un uzstādīšanas izmaksas
 • Būvdarbu izmaksas:
  • siltumavota un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas
  • individuālo siltumpunktu izbūves izmaksas
  • tehnoloģisko iekārtu demontāžas izmaksas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas (ne vairāk kā 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)
 • Projekta dokumentācijas sagatavošanas (tikai mikro, mazajām un vidējām komercsabiedrībām) un projekta uzraudzības izmaksas (ne vairāk kā 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):
 • sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma izmaksas
 • ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas izmaksas
 • tehniskā projekta izstrādes izmaksas (ne vairāk kā 6% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)
 • tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas (ne vairāk kā 2% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)
 • būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) 
Svarīga informācija
 • Atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai un ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam siltumavotu efektivitātes paaugstināšanai vienā novada teritoriālajā vienībā vai republikas pilsētā
 • Viena projekta ietvaros neapvieno finansējumu pārvades un sadales sistēmas un siltumavotu efektivitātes paaugstināšanai
 • Īpašums, kurā veic ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai pašvaldība to ir nodevusi projekta iesniedzējam nomā vai koncesijā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas
 • Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju ar LIAA ir jāsaskaņo iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā

Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumi Nr.824 ‘’Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām’’
Kur var saņemt informāciju?

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā
Pērses ielā 2 (1.stāvā), Rīgā
Tālrunis: 67039499
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi
Twitter: LIAALatvija