Aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (5. kārta)" apraksts

Programmas nosaukums

Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai, 5. kārta.

Projektu iesniegšanas termiņš

No 2013. gada 8. aprīļa līdz 2013. gada 31. jūlijam (ieskaitot).

Programmas mērķis

Būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem.

Finansējuma saņēmējs

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai (t.i., kura ir reģistrējusies siltumenerģijas ražotāju reģistrā) vai pārvadei, vai sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā.

Kopējais programmā pieejamais ERAF finansējums 

LVL 5150111,66

Vienam projektam pieejamais finansējums

Minimālais pieļaujamais finansējuma apjoms – LVL 5000,00.

Atgūstamie līdzekļi no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb atbalsta intensitāte

40%;
50% (ja tiek rekonstruēts siltumavots, kurā pirms projekta īstenošanas nav izmantoti atjaunojamie energoresursi).

Atbalstāmās darbības un izmaksas

Atbalstāmās darbības:

 • Siltumavota ar uzstādīto jaudu lielāku par 3 MW* un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība, t.sk., tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana;
 • Projekta dokumentācijas sagatavošana (tikai mikro, mazajām un vidējām komercsabiedrībām).

* Ierobežojums neattiecas, ja paaugstina attiecīgā siltumavota efektivitāti, kurā pirms projekta īstenošanas tika izmantoti atjaunojamie energoresursi, vai projekta iesniedzējam pieder vai ir nomā vai koncesijā vismaz viena iekārta, kura ir iesaistīta Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu".

Attiecināmās izmaksas:

 • Tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;
 • Būvdarbu izmaksas:
  • Siltumavota un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas;
  • Individuālo siltumpunktu izbūves izmaksas;
  • Tehnoloģisko iekārtu demontāžas izmaksas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas (ne vairāk kā 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
 • Projekta dokumentācijas sagatavošanas (tikai mikro, mazajām un vidējām komercsabiedrībām) un projekta uzraudzības izmaksas (ne vairāk kā 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):
  • Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma izmaksas;
  • Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas izmaksas;
  • Tehniskā projekta izstrādes izmaksas (ne vairāk kā 6% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
  • Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas (ne vairāk kā 2% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
  • Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

Svarīga informācija

Atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai un ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam siltumavotu efektivitātes paaugstināšanai vienā novada teritoriālajā vienībā vai republikas pilsētā.

Viena projekta ietvaros neapvieno finansējumu pārvades un sadales sistēmas un siltumavotu efektivitātes paaugstināšanai.

Īpašums, kurā veic ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai pašvaldība to ir nodevusi projekta iesniedzējam nomā vai koncesijā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas.

Projekta iesniedzējam, kurš plāno veikt iepirkuma procedūru, vismaz 30 dienas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas LIAA ir jāiesniedz saskaņošanai iepirkuma procedūras nolikums, t.sk., tehniskā specifikācija.

Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju ar LIAA ir jāsaskaņo iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumi Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām".

Kur var saņemt informāciju?

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi/ES fondi