Projektu iesniegšanas LIAA kārtība

Projekta iesniegumus Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajās programmās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Papīra formā noformētu projekta iesniegumu var iesniegt personīgi LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, 1. stāvā vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi –  Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu var iesniegt LIAA klātienē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz LIAA elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv.

Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, projekta iesniedzējam tiek izsniegts LIAA noteiktas standartformas apliecinājums par projekta iesnieguma saņemšanu LIAA, kurā ir norādīts projekta iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, projekta nosaukums, aktivitātes nosaukums, kurā tiek iesniegts iesniegums, projekta iesniegumam piešķirtais identifikācijas numurs, projekta iesnieguma iesniegšanas veids un eksemplāru skaits. Šo apliecinājumu paraksta LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas darbinieks, kas ir pieņēmis attiecīgo projekta iesniegumu.

Ja projekta iesniegums ir iesniegts LIAA nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē, LIAA nosūta projekta iesniedzējam uz juridisko adresi vēstuli par projekta iesnieguma identifikācijas numura piešķiršanu, kurā ir norādīts projekta iesnieguma iesniegšanas datums LIAA, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta nosaukums, aktivitātes nosaukums, kurā tiek iesniegts iesniegums, kā arī piešķirtais projekta identifikācijas numurs. Vēstulei tiek piešķirts lietvedības numurs atbilstoši LIAA lietvedības nomenklatūrai un to paraksta atbilstoša LIAA amatpersona.

Vēršam uzmanību, ka LIAA pieņem tikai e-pastus, kuru izmērs nepārsniedz 25 MB. Ja nosūtāmās informācijas apjoms ir lielāks, lūdzam to sadalīt un sūtīt vairākos e-pastos.

 
Ja projektu iesniedz elektroniska dokumenta formā

Ja projekta iesniegums LIAA iesniegts elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv, LIAA uz e-pasta adresi, no kuras sūtīts projekta iesniegums, nosūta paziņojumu par projekta saņemšanu. Paziņojums tiek sūtīts no LIAA e-pasta sf.projekts@liaa.gov.lv.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā iesniedz:

  • Izstrādātu un noformētu atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādi un noformējumu regulējošo normatīvo aktu prasībām,
  • Izstrādātu DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā,
  • Projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa, ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

 
Ja projektu iesniedz papīra formā

Projekta iesniegums papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls). Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējam 3 darba dienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LIAA jāiesniedz elektroniski (kompaktdisks, zibatbiņa) vai jānosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz:

  • Caurauklotu (bet ne ar kniedētāja skavām),
  • Ar secīgi sanumurētām lapām,
  • Aizmugurē uz pēdējās lapas diegu galiem jābūt pielīmētiem,
  • Uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

(Piemērs)

Šajā dokumentā ir sanumurētas un caurauklotas 100 (viens simts) lapas.

Pievienoto dokumentu kopijas pareizas.

SIA "AAA"
Valdes loceklis __________________       ___________
                                                                       (paraksts)
Rīga, ____. gada ________________

 
Liela apjoma informācijas noformēšana iesniegšanai LIAA

Iesniedzot LIAA dokumentāciju, kas pārsniedz 250 lapas, tā jāiesien vairākos sējumos. Katrā sējumā visām lapām ir jābūt sanumurētām un caurauklotām. Katra sējuma pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem, un uz uzlīmes jānorāda sējuma numurs un lappušu skaits sējumā, kā arī kopējais sējumu un lappušu skaits. Katram sējumam ir atsevišķa lappušu numerācija.

(Piemērs)

Šis ir dokumenta 1. sējums, kurā sanumurētas un caurauklotas 150 (viens simts piecdesmit) lapas.

Dokuments sastāv no 2 sējumiem, kuros kopā sanumurētas un caurauklotas 280 (divi simti astoņdesmit) lapas.

Pievienoto dokumentu kopijas pareizas.

SIA "AAA"
Valdes loceklis __________________       ___________
                                                                       (paraksts)
Rīga, ____. gada ________________