Pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" apraksts

Pasākuma mērķis
Sekmēt investīciju piesaisti, sniedzot atbalstu ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanā
Atbalsta saņēmēji
Komersanti, kuri:
 • dibināti ne senāk kā pirms gada
 • vairāk nekā 10% no komercsabiedrības parastajām akcijām vai balsstiesībām tieši kontrolē ārvalstu investors, kura apgrozījums pārsniedz 5 milj. EUR gadā
 • izstrādā produktus vai tehnoloģijas kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā
 • plāno radīt vismaz 15 jaunas darbavietas vai veikt ieguldījumus pamatlīdzekļos vismaz 1 miljona EUR apmērā
Finansējums
Maksimālais atbalsta apjoms vienam komersantam – 250 000 EUR
Uz katriem 8 000 EUR atbalsta apjoma tiek apmācīta vismaz viena ne-unikāla persona
Atbalsta intensitāte
Maksimālā finansējuma intensitāte*:
 • 60% vidējiem komersantiem**
 • 50% lielajiem komersantiem**

* ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem. Atbalsta intensitāti var paaugstināt ne vairāk kā līdz 70% (saskaņā ar regulas Nr.651/2014 31.panta 4.punktu)
** saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu un 2.panta 24.punktu

Attiecināmās darbības
Dalība apmācībās, kuras pasākuma ietvaros organizē* LIAA, pamatojoties uz atbalsta saņēmēju pieprasījumu.

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas apmācības, kuras:

 • ir investora pamatotas kā nepieciešamas
 • ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovācijas ieviešanai komersantā
 • nav noteiktas kā neatbalstāmas saskaņā ar normatīvā akta par pasākuma īstenošanu noteikto:
  • apmācības augstākās izglītības programmās
  • apmācības, kas noteiktas Regulas Nr.651/2014 31.panta 2.punktā
  • transportlīdzekļu vadītāju kursi A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai
  • apmācības jomās, kas nav atbilstošas viedās specializācijas stratēģijai
* apmācību sniedzējus LIAA piesaista ārējā pakalpojuma veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā
Attiecināmās izmaksas
 • pasniedzēju darba samaksa
 • pasniedzēju un nodarbināto ceļa izdevumi
 • apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas
 • apmācībām izmantojamo telpu un iekārtu nomas izmaksas
 • izmaksas, kas saistītas ar nodarbināto apmācību vajadzību noteikšanu un zināšanu līmeņa testēšanu
 • sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas
 • pievienotās vērtības nodoklis, ja atbalsta saņēmējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā
Neatbalstāmās nozares
Pasākuma ietvaros neatbalstāmas ir Regulas Nr.651/2014 1. panta 3. punktā noteiktās nozares
Pasākumu regulējošie Ministru kabineta noteikumi
Kur var saņemt informāciju?
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi

Informācija atjaunota 2018. gada 9. martā