Programmas “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” apraksts

Pasākuma mērķis
Veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos (turpmāk – MVK), ar tehnoloģiju pārnesi atbalstot jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā
RegulējumsMinistru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumi Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk –MK noteikumi Nr.692)
Kas ir jauns produkts vai tehnoloģija?

Jauns produkts – preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, kas ir jauns vai uzlabots komersanta līmenī
Jauna tehnoloģija – izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī

* Vēršam uzmanību, ka arī jaunam produktam programmatūras jomā ir noteikts speciāls regulējums (MK noteikumu Nr.692 2.7.punkts)

Atbalsta saņēmēji
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kas atbilst MVK statusam saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija regulas Nr. 651/2014 1.pielikumā noteikto definīciju
Finansējums
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un valsts budžeta līdzekļi – 3 741 885.00 euro;
 • Finansējuma apjoms viena projekta ietvaros – 25 000.00 euro;
 • Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem;
 • Maksimālā finansējuma intensitāte - 60%
* Katru nākamo projekta iesniegumu var iesniegt pēc tam, kad ir pabeigts iepriekšējais apstiprinātais projekts vai pieņemts lēmums par iepriekšējā projekta iesnieguma noraidīšanu.
Atbalstāmās darbības
Atbalstāmās darbībasPakalpojumu sniedzēji
 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte
 • Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei
 • Eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana
 • Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas
 • Pētniecības organizācijas dalībnieki, kas ir publiskas personas vai ir līdzfinansētas no publiskiem līdzekļiem, un pētniecības organizācija ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā
 • Pētniecības organizācija, kas ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, un tai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas veikto Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu ir piešķirts vērtējums 4 un 5
 • Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem īpašuma tiesību objektiem: 
  • izgudrojums
  • dizainparaugs
  • pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija
 • Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā: 
  • reģistrētas institūcijas, kuru kompetencē ietilpt rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrēšana
  • patentpilnvaroto reģistrā reģistrēti patentpilnvarotie
 
 • Jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas un sertificēšanas pakalpojumi
 • Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas nacionālo akreditācijas biroju akreditētas institūcijas:
  • produktu sertificēšanas institūcijas
  • testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas
Neatbalstāmās nozares
 • Eiropas Komisijas regulas (ES) Nr.1407/2013 1.pantā noteiktās nozares
 • MK noteikumu Nr.692 pielikumā “Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts” ietvertās neatbalstāmās nozares 
Kritēriji
MVK var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:
 • jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta konkurētspēju un produktivitāti
 • tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes līdz ieviešanai ražošanā
 • projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs un projekta ietvaros tiks veiktas atbalstāmās darbības
Svarīga informācija
 • jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes biznesa un attīstības plānam ir jābūt pārdomātam, pamatotam un sagatavotam atbilstoši MK noteikumu prasībām
 • atbalstāmās darbības jāīsteno 12 mēnešu laikā
 • attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai to darbību izmaksas, par kurām projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā ir pilnībā samaksāts, un kuru rezultāti (auditējamās vērtības) būs finansējuma saņēmēja īpašumā
Kur var saņemt informāciju?
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi