Kā iesniegt iesniegumu Līguma slēgšanai ar LIAA?

Atbalsta saņēmēja iesnieguma veidlapu (turpmāk tekstā - Iesniegums) kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, kur katrs atsevišķs dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Papīra formā noformētu Iesniegumu var iesniegt personīgi LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, 1. stāvā vai nosūtīt pa pastu uz adresi – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442. Elektroniska dokumenta formā noformētu Iesniegumu un papildus iesniedzamos dokumentus var nosūtīt uz LIAA elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv.

Iesniegumu kopā ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem papīra formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls):

  • Caurauklotu (bet ne ar kniedētāja skavām),
  • Ar secīgi sanumurētām lapām,
  • Aizmugurē uz pēdējās lapas diegu galiem jābūt pielīmētiem,
  • Uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, Iesnieguma iesniedzēja nosaukums, Iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un Iesnieguma iesniedzēja amatpersonas paraksts.

(Piemērs)

Šajā dokumentā ir sanumurētas un caurauklotas 10 (desmit) lapas.

SIA "AAA"
Valdes loceklis __________________       ___________
                                                                                 (paraksts)

Rīga, ____. gada ________________