Pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbība) apraksts

Pasākuma nosaukumsStarptautiskās konkurētspējas veicināšana
Projektu iesniegšanas termiņš

Iesniegumu pieņemšana līgumu slēgšanai par atbalsta saņemšanu uzsākta 2016. gada 15.martā. Šobrīd dokumentu pieņemšana turpinās.

Izmaksas ir atbalstāmas ar 2015. gada 1. septembri par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēgusies atbilstošā darbība

Pasākuma mērķisVeicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms)
Atbalsta saņēmēji
 • komersanti*
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām)*
 • zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 • individuālie uzņēmumi*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*  
 • ostu pārvaldes**
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Finansējums
 • atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem un to uzskaita vienam vienotam uzņēmumam triju fiskālo gadu periodā - 200 000 euro; atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu - 15 000 euro; atbalsta saņēmējiem zvejniecības un akvakultūras nozarē - 30 000 euro
 • biedrībai, nodibinājumam, pašvaldībai, plānošanas reģionam vai ostu pārvaldei  atbalsts kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 66 666 euro
 • finansējuma intensitāte ir 80% un 100% (nacionālajiem stendiem un LIAA konsultācijām)
Atgūstamie līdzekļi no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb atbalsta intensitāte
Atbalstāmā darbībaIntensitāte
Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai80%
LIAA organizētie nacionālie stendi100% - dalības izmaksas
80% - ceļa izdevumi
LIAA organizētās valsts vizītes80%
Dalība tirdzniecības misijās60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%)
Dalība starptautiskajās izstādēs60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%)
LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas)100%
Atbalstāmās darbības
 • dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs*
 • dalībai tirdzniecības misijās ārvalstīs
 • dalībai LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs  ārvalstīs
 • ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai**
 • LIAA konsultāciju izmaksām (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksām)

* izstādēs, kuras ir reģistrētas publiskajās datu bāzēs: www.expodatabase.com, www.auma.de, www.tradefairdates.com vai www.chinaexhibition.com vai arī Eiropas Biznesa tīkla (Enterprise Europe Network) izdeidotajā publiskajā datu bāzē: www.een.lv/publikacijas/izstades-latvija-un-arzemes/

** atbalstu var saņemt komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi,  biedrības, nodibinājumi un ostu pārvaldes. Tirdzniecības misiju organizē LIAA, pašvaldība, plānošanas reģions, biedrība vai nodibinājums, ja biedrībā vai nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komercsabiedrību) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 200 000 euro un, ja biedrība vai nodibinājums dibināts ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma tirdzniecības misijai iesniegšanas

*** atbalstu var saņemt komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process, pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kompetento iestāžu vai sadarbības partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 150 miljonus euro gadā

Attiecināmās izmaksasDalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs

Izstādes organizatora noteiktās izmaksas:

 • informācijas ievietošana izstādes katalogā
 • izstādes dalībnieku reģistrācijas maksa
 • nomas maksa par stenda konstrukciju
 • nomas maksa par ekspozīcijas laukumu (izstādes vai stenda organizatora noteiktās izmaksas)
 • papildpakalpojumu izmaksa

Komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālam uzņēmumam – ne vairāk kā 15 000 euro vienā izstādē, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, ostu pārvaldei, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē katram

 • ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta un bagāžas maksa. Ja bagāžas maksa rodas atsevišķi no ceļa (transporta) izdevumiem, tad ne vairāk kā 3 000 euro uz vienu izstādi, konferenci vai semināru) līdz atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Izdevumus seds ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Dalībai tirdzniecības misijās un LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs  ārvalstīs

 • organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, tai skaitā organizatora noteiktās izmaksas par tirdzniecības misijas vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes organizēšanu (Eiropas Savienības valstīs un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs ne vairāk kā 3 500 euro, bet ārpus Eiropas Savienības un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm ne vairāk kā 5 000 euro par vienu piedalīšanos tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē vienam dalībniekam).
 • ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām.
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (ne vairāk kā 25 000 euro vienam gala labuma guvējam gadā):

 • neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai ražotne atbilst tirgus prasībām;
 • ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas;
 • maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju pakalpojumiem, ja tiek sertificēta vai testēta vesela vai viena produktu kategorija vai grupa, nevis viena atsevišķa produktu partija.
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
Neatbalstāmās nozares
 • tirdzniecības nozare
 • finanšu starpniecības nozare
 • komercpakalpojumu nozare
 • azartspēļu nozare
Pasākumu regulējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Kur var saņemt informāciju?LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi