Pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (tūrisms) apraksts

Pasākuma nosaukumsStarptautiskās konkurētspējas veicināšana
Projekta nosaukumsLatvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā
Projektu iesniegšanas termiņš

Iesniegumu pieņemšana līgumu slēgšanai par atbalsta saņemšanu uzsākta 2016. gada 2. maijā. Šobrīd dokumentu pieņemšana turpinās.

Izmaksas ir atbalstāmas ar 2015. gada 1. septembri par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēgusies atbilstošā darbība

Pasākuma mērķisVeicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms)
Atbalsta saņēmēji
 • komersanti*
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības* 
 • pašvaldības**
 • plānošanas reģioni**

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Finansējums

Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem un to uzskaita vienam vienotam uzņēmumam triju fiskālo gadu periodā - 200 000 euro; biedrībai, nodibinājumam, pašvaldībai, plānošanas atbalsts kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 66 666 euro

Atgūstamie līdzekļi no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb atbalsta intensitāte
 • finansējuma intensitāte ir 80% un 100% (nacionālajiem stendiem
Atbalstāmās darbības
 • Dalība starptautiskās tūrisma izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs
 • Dalība LIAA nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs
 • Dalība ar tūrismu saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs

Gadījumā, ja tūrisma nozares atbalsta saņēmējs pretendē uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijās vai LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, ir jāslēdz Līgums par atbalsta saņemšanu (uzņēmējdarbība)

Attiecināmās izmaksasDalībai starptautiskās tūrisma izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs
 • informācijas ievietošana izstādes katalogā
 • izstādes dalībnieku reģistrācijas maksa
 • nomas maksa par stenda konstrukciju
 • nomas maksa par ekspozīcijas laukumu (izstādes vai stenda organizatora noteiktās izmaksas)
 • papildpakalpojumu izmaksa

Komersantam – ne vairāk kā 15 000 euro vienā izstādē, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē katram

 • ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta izmantošanu un bagāžas maksa. Ja bagāžas maksa rodas atsevišķi no ceļa (transporta) izdevumiem, tad ne vairāk kā 3 000 euro uz vienu izstādi, konferenci vai semināru) līdz atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Dalībai LIAA nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs

Ekspozīcijas laukuma noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas u.tml. izdevumi, kā arī konsultatīvs atbalsts sagatavojoties izstādei, uzrunājot potenciālos partnerus, organizējot tikšanās un strādājot stendā

Atbalsta intensitāte: 100%

Turklāt nacionālā stenda dalībnieki var pretendēt uz atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu (starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta) segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā

Dalībai ar tūrismu saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs

 • Individuāli izvēlētās konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas:
  • informācijas ievietošana izstādes katalogā
  • dalības maksa par piedalīšanos konferencē vai seminārā ārvalstī, ja konferences vai semināra dalībnieks sniedz prezentāciju (ne vairāk kā 1 500 euro vienai konferencei vai semināram)
  • konferences vai semināra stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukuma izmaksas
  • papildpakalpojumu izmaksas

Komersantam – ne vairāk kā 15 000 euro vienā konferencē vai seminārā, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā konferencē vai seminārā, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā konferencē vai seminārā katram)

 • ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta izmantošanu un bagāžas maksa. Ja bagāžas maksa rodas atsevišķi no ceļa (transporta) izdevumiem, tad ne vairāk kā 3 000 euro uz vienu izstādi, konferenci vai semināru) līdz atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Atbalsta intensitāte: 80% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pasākumu regulējošie Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Kur var saņemt informāciju?LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā:
Rīga, Pērses iela 2 (1. stāvs)
+371 67039499
jautajumi@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, sadaļa Fondi