Dalība ārvalstīs ar individuālo stendu starptautiskajās izstādēs, konferencēs vai semināros (tai skaitā tūrisma sektorā)

Atbalstu var saņemt dalībai starptautiskajās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs un dalībai konferencēs, semināros ārvalstīs ar stendu (pasākumam nav jābūt reģistrētam publiskajās datu bāzēs) – ne vairāk kā 5 pasākumos viena kalendārā gada laikā (ierobežojums neattiecas uz tūrisma nozares pasākumiem).

Ārvalstu tūrisma izstādes, konferences vai semināri ir atbalstāmi, ja izstādes specifika, konferences vai semināra mērķis atbilst Latvijai prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

Atbalstu var saņemt:

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

 • izstādes, konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas:
  • informācijas ievietošana izstādes, konferences vai semināra  katalogā
  • izstādes, konferences vai semināra  dalībnieku reģistrācijas maksa
  • nomas maksa par stenda konstrukciju (izstādes, konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas)
  • nomas maksa par ekspozīcijas laukumu (izstādes, konferences, semināra  vai stenda organizatora noteiktās izmaksas)
  • papildpakalpojumu izmaksas

Komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālam uzņēmumam – ne vairāk kā 15 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, ostu pārvaldei, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā katram

 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 50%

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš:

 • Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 1.maija līdz 19.augustam – līdz 2018.gada 20.novembrim
 • Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 20.augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība