Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs

Atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs tiks sniegts par dalību tādās starptautiskajās izstādēs, kuras ir reģistrētas publiskajās datu bāzēs: www.expodatabase.com, www.auma.dewww.tradefairdates.com/ vai www.chinaexhibition.com vai arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) izveidotajā publiskajā datu bāzē:  http://www.een.lv/publikacijas/izstades-latvija-un-arzemes/ . Ja izstāde nav reģistrēta nevienā no minētajām datu bāzēm, tad darbība nav attiecināma projekta ietvaros. Atbalsts tiks sniegts arī dalībai modes izstādēs (showroom) ar stenda laukuma nomu, ja šīm izstādēm ir identificējams izstādes rīkotājs, mērķis, programma un norises laiks, kurš nepārsniedz desmit dienas.

Atbalstu var saņemt:

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

 • izstādes organizatora noteiktās izmaksas:
  • informācijas ievietošana izstādes katalogā
  • izstādes dalībnieku reģistrācijas maksa
  • nomas maksa par stenda konstrukciju
  • nomas maksa par ekspozīcijas laukumu (izstādes vai stenda organizatora noteiktās izmaksas)
  • papildpakalpojumu izmaksas

Komersantam, kooperatīvai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālam uzņēmumam – ne vairāk kā 15 000 euro vienā izstādē, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, ostu pārvaldei, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē katram

 • ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta izmantošanu un bagāžas maksa. Ja bagāžas maksa rodas atsevišķi no ceļa (transporta) izdevumiem, tad ne vairāk kā 3 000 euro uz vienu izstādi, konferenci vai semināru) līdz atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 60% (ja dalība pirmo reizi, tad 80%) no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

Izmaksas ir atbalstāmas ar 2015. gada 1. septembri par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti:

 • par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim izmaksu apliecinošos dokumentus jāiesniedz līdz 2016. gada 31. jūlijam
 • par darbībām, kas veiktas  sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība (piemēram, ja izstāde noslēgusies 2016. gada 15. maijā, maksājuma pieprasījums jāiesniedz LIAA līdz 2016. gada 15. augustam)