Dalība tirdzniecības misijās ārvalstīs

Tirdzniecības misija ir atbalstāma, ja tajā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopēju un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu (šī programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopējā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopējās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu partneriem), lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem.

Tirdzniecības misiju var organizēt LIAA, pašvaldība, plānošanas reģions, biedrība vai nodibinājums, ja biedrībā vai nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komercsabiedrību) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 200 000 euro un ja biedrība vai nodibinājums dibināts ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma iesniegšanas tirdzniecības misijai.

Atbalstu var saņemt:

* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu

** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības

Attiecināmās izmaksas

Dalībai LIAA organizētās tirdzniecības misijās

  • dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā
  • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām
  • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām

Dalībai biedrības vai nodibinājuma, pašvaldības, plānošanas reģiona organizētās tirdzniecības misijās ārvalstīs

Atbalstāmas ir tirdzniecības misijas tikai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, ASV un Ķīnā.

Atbalstu var saņemt dalībai ne vairāk kā 2 tirdzniecības misijās viena kalendārā gada laikā.

  • dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā – ne vairāk kā 2000 EUR par vienu piedalīšanos tirdzniecības misijā;
  • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte: 25% no kopējām attiecināmajām izmaksām       

Pieteikšanās kārtība atbalsta finansējuma saņemšanai

Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņš

  • Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 1.maija līdz 19.augustam – līdz 2018.gada 20.novembrim
  • Par darbībām, kas veiktas no 2018.gada 20.augusta - ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no datuma, kad ir beigusies atbilstošā darbība

Pieteikšanās kārtība LIAA organizētajās tirdzniecības misijās

Uzzini vairāk par LIAA organizētajām tirdzniecības misijā šeit!