Iepirkuma procedūra

Iepirkuma procedūra ir procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja iepirkuma priekšmeta līgumcena pārsniedz noteikto limitu.

Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un Eiropas Savienības un valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Iepirkuma plāns
Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) ir jāiesniedz Iepirkuma plāns | Atjaunots 25.09.2013.

Nolikuma saskaņošana ar LIAA
Vismaz 30 dienas pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas LIAA ir jāiesniedz saskaņošanai iepirkuma procedūras nolikums, tai skaitā tehniskā specifikācija. Papildus informācija par iepirkuma procedūras pirmspārbaudi pieejama šeit.

Iepirkuma saskaņošana ar LIAA
Pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju, ar LIAA ir jāsaskaņo iepirkuma procedūras atbilstība normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

Svarīgi!
Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" vietā ar 2013. gada 1. septembri stājas spēka jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Plānojot iepirkumu, lūdzam ņemt vērā izmaiņas likumdošanā!

Prezentācija par jaunajiem iepirkuma procedūras noteikumiem | Atjaunots 14.01.2014.

Iepirkumu regulējošie normatīvie akti
Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā:

1.   Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

Noteikumi attiecas uz jebkuru FS, kurš projekta īstenošanai saņem Eiropas Savienības (ES), kā arī valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, izņemot gadījumus, ja FS ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē.

2.   Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu – ja projekta iesniedzējs ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 1. panta 10. punkta izpratnē

Pasūtītājs – valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, kā arī privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:
  • ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura,
  • atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē (šī ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību juridiskās personas darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, pašvaldība, cita atvasināta publiska persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību juridiskā persona.

Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātie metodiskie ieteikumi, paskaidrojumi un cita noderīga informācija par Publisko iepirkumu likumu pieejama šeit.

Būtiskākās un biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē | Atjaunots 14.01.2014.

3.   Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu – ja projekta iesniedzējs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs šī likuma 1. panta 21. punkta izpratnē

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:
  • publiskā institūcija vai publiskās institūcijas uzņēmums, kas veic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma II nodaļā minētās darbības šā likuma II nodaļā minētajās jomās*,
  • jebkurš privāto tiesību subjekts, kas veic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma II nodaļā minētās darbības šā likuma II nodaļā minētajās jomās vai jebkurā to kombinācijā, pamatojoties uz īpašām vai izņēmuma tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde uz tādu normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas ierobežo darbību veikšanu iepriekš minētajās jomās, dodot tikai vienam subjektam vai dažiem subjektiem tiesības veikt darbības kādā no šīm jomām, un kas ievērojami ietekmē citu subjektu iespējas darboties šajās jomās.

* siltumapgādes, gāzes apgādes un elektroenerģijas apgādes, ūdensapgādes, transporta pakalpojumu, pasta pakalpojumu, teritorijas izmantošanas jomās.

Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātie skaidrojumi un ieteikumi iepirkumu veikšanai pieejami šeit.