Vizuālā identitāte 2007.–2013. gada plānošanas periodā

Saņemot Eiropas Savienības atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums projekta īstenošanas vietā un jebkurā finansējuma saņēmēja ar projektu saistītā paziņojumā vai publikācijā, ieskaitot konferencēs vai semināros sniegtu informāciju, nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu.

Kā obligātus publicitātes materiālus Komisijas Regula (EK) Nr.1828/2006 (8.-9. pants) nosaka informatīvo stendu un plākšņu izmantošanu.

Publicitātes pasākumu īstenošanai, finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt šādu elementu lietošanu:

 • Eiropas Savienības emblēma, atbilstoši grafiskajam standartam ar norādi "Eiropas Savienība" (Eiropas Savienības emblēmu var lejupielādēt šeit);
 • Attiecīgā Eiropas Savienības fonda emblēma (ERAF emblēma, ESF emblēma, KF emblēma);
 • Sauklis "Ieguldījums tavā nākotnē" (saukli var lejupielādēt šeit).
   

ERAF vizuālās identitātes piemērs (PDF)/ ERAF vizuālās identitātes piemērs (JPG)

ESF vizuālās identitātes piemērs (PDF)

KF vizuālās identitātes piemērs (PDF)
 

Ņemot vērā Eiropas Savienības fonda un nacionālā līdzfinansējuma izmaksas, finansējuma saņēmējam ir pienākums minētos elementus nodrošināt uz šādiem publicitātes materiāliem:

 • Informatīvā stenda projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas vietā, ja projekta kopējās Eiropas Savienības fonda un nacionālā līdzfinansējuma izmaksas pārsniedz 350`000 LVL (500`000 EUR) un projekta ietvaros tiek iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas vai būvniecības darbi.
  Sešu mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas finansējuma saņēmējam jānomaina informatīvais stends pret pastāvīgu informatīvo plāksni.
  Informatīvo stendu un plākšņu piemēri pieejami Publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem.
 • Jebkuriem citiem informācijas un publicitātes līdzekļiem, ja projekta kopējās Eiropas Savienības fonda un nacionālā līdzfinansējuma izmaksas nepārsniedz 350`000 LVL (500`000 EUR) un projekta ietvaros netiek iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas vai būvniecības darbi.

Ja finansējuma saņēmējam ir mājas lapa, tad informācija par saņemto finansējumu ir jāievieto arī tajā, nodrošinot visu elementu lietošanu.

Paraugs informācijas ievietošanai Finansējuma saņēmēja mājas lapā:

<Finansējuma saņēmēja nosaukums> ir noslēdzis <datums> līgumu Nr.<numurs> ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta <nosaukums> īstenošanu, ko līdzfinansē <attiecīgā Eiropas Savienības fonda nosaukums>.
Informācija mājas lapā internetā ir jāatjauno ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

Saistošie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumi Nr.749 "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem"

Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

Finanšu ministrijas skaidrojums par proporcionālās finanšu korekcijas piemērošanu, gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi publicitātes prasību izpildē atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām