Vizuālā identitāte 2014.–2020. gada plānošanas periodā

Saņemot Eiropas Savienības (ES) atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums projekta īstenošanas vietā un jebkurā ar projektu saistītā finansējuma saņēmēja paziņojumā vai publikācijā, tai skaitā sniedzot informāciju konferencēs vai semināros, nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu.

Publicitātes pasākumu īstenošanai, finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt šādu elementu lietošanu:

  • ES karoga emblēmas kopā ar rakstisku atsauci “Eiropas Savienība” un atbilstošo fondu (pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds)
  • Nacionālās identifikācijas zīmes ar atsauci uz nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam formā “Nacionālais attīstības plāns 2020”
  • Saukļa “Ieguldījums tavā nākotnē”

Vizuālo prasību elementus un ansambli var lejuplādēt www.esfondi.lv vietnē šeit

ERAF vizuālās identitātes piemērs

ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas ES fondu finansējuma saņēmējiem:

Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē, ja tāda ir, jāpublicē īss, ar atbalsta apjomu samērīgs apraksts par projektu, tā mērķiem un rezultātiem, uzsverot atbalstu, kas saņemts no ES fonda. Ja finansējuma saņēmējam nav savas tīmekļa vietnes, šis publicitātes pasākums nav saistošs. Finansējuma saņēmējs informāciju par projektu var ievietot arī projekta sadarbības partneru vai projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu/organizāciju tīmekļa vietnēs. Informācija tīmekļa vietnē jāaktualizē tiklīdz pieejama aktuālākā informācija, bet ne retāk kā reizi pusgadā.