Grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs

Programmā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusu nosaka sekojoši:

1. SOLIS

Zaudējumi (bilances pozīcijas "pārskata gada nesadalītā peļņa" + "iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" + kopējās rezerves) pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 1/2 no pamatkapitāla.

Ja LIAA, analizējot pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatu, konstatē, ka projekta iesniedzējam ir grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes, LIAA lūdz iesniegt operatīvo finanšu pārskatu (no finanšu gada sākuma līdz pēdējā pilnā kalendāra mēneša beigām, rēķinot no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).* Šī prasība attiecas arī uz jaundibinātām komercsabiedrībām, kurām vēl nav noslēgts finanšu gads.

2. SOLIS

Pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi pārsniedz 1/4 no pamatkapitāla.

3. SOLIS

Pēdējo 2 noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatos ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes:

  • Zaudējumu pieaugums;
  • Apgrozījuma samazināšanās;
  • Naudas plūsmas samazināšanās;
  • Parādu pieaugums;
  • Procentu likmju celšanās;
  • Gatavās produkcijas krājumu pieaugums;
  • Zems likviditātes koeficients;
  • Krītoša vai nulles aktīvu vērtība.

4. SOLIS

Pēdējo 2 noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatos ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes:

  • Nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem ko tas spēj iegūt no sava īpašnieka vai kreditoriem;
  • Nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā gandrīz noteikti novedīs projekta iesniedzēju līdz nespējai turpināt darbību.**

Ja saskaņā ar iesniegtā operatīvā finanšu pārskata datiem zaudējumi par pēdējiem 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža nepārsniedz 1/4 no pamatkapitāla, tālāko pārbaudi (2. – 4. solis) neveic.
** Piemēram, ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumam ir pievienojis apliecinājumu/ skaidrojumu, kā plāno segt zaudējumus, piesaistot kreditoru un/ vai akcionāru/ īpašnieku vai kredītiestādes līdzekļus, un no minētā secināms, ka projekta iesniedzējs spēj apturēt zaudējumus, piesaistot akcionāru/ īpašnieku līdzekļus vai aizņemoties līdzekļus no kredītiestādes, tad projekta iesniedzējs  nav uzskatāms par grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.582 20.1. punktu atbalstu var saņemt projekta iesniedzējs, kas nav nonācis finansiālās grūtībās un nav konstatēts, ka:
20.1.1. Tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;
20.1.2. Tā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā – ceturtdaļu no pamatkapitāla, un konstatējamas šo noteikumu 20.1.4. apakšpunktā minētās pazīmes;
20.1.3. Saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība, un konstatējamas šo noteikumu 20.1.4. apakšpunktā minētās pazīmes;
20.1.4. Tam nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā gandrīz noteikti izraisīs projekta iesniedzēja nespēju turpināt darbību.