Projektu iesniegumu atklātais konkurss "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā"

Aktivitātes apraksts

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu ieviešanu organizējot projekta konkursu, kura ietvaros finansējuma saņēmējam tiek sniegts atbalsts:

 • jaunu iekārtu iegādei;
 • publicitātes pasākumiem;
 • pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pētniecības pasākumiem;
 • zināšanu pārneses darbību finansēšanai.
   

► Konkursa 1. kārta

Konkursa 2. kārta


Publicitātes prasības

Projekta īstenotājs nodrošina, lai informācijas un publicitātes pasākumi tiktu veikti saskaņā ar tā izstrādāto Publicitātes plānu un, lai tajos tiktu iesaistīta iespējami plašāka auditorija.

Tāpat projekta īstenotājs nodrošina, lai projekta īstenošanā iesaistītie dalībnieki tiktu informēti par finansējumu no attiecīgās Programmas un finanšu instrumenta.

Informācijas pasākumu, piemēram, konferenču un semināru, kas saistīti ar finanšu instrumenta, tā Programmu un projektu ieviešanu, organizētājiem jāapņemas nodrošināt  precīzu un pārskatāmu finanšu instrumenta sniegtā atbalsta atspoguļošanu.

Projekta īstenošanas laikā projekta īstenotājs katras darbības vietā nodrošina ziņojumu dēli saskaņā ar Komunikācijas un dizaina rokasgrāmatas prasībām.

Projekta īstenotājs aizvieto ziņojumu dēli ar plāksni, kas ir labi redzama, atbilstoša izmēra un ir saskaņā ar Komunikācijas un dizaina rokasgrāmatu, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas.

Lejupielādējamas veidnes no komunikācijas un dizaina rokasgrāmatas

Norvēģijas finanšu instrumenta Komunikācijas un dizaina rokasgrāmata


Publicitātes plāna prasības

Publicitātes plānā projekta īstenotājs sniedz informāciju:

 • par projekta publicitātes stratēģiju:
  • tās mērķiem, mērķa grupām (t.sk. ieinteresētajām pusēm nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī),
  • publicitātes aktivitātēm,
  • komunikācijas līdzekļiem,
  • par publicitāti atbildīgo struktūrvienību un personu,
  • par publicitātes ietekmi uz Norvēģijas finanšu instrumenta mērķu sasniegšanu,
  • par projekta atpazīstamības nodrošināšanu,
  • par donorvalsts iesaisti;
 • par to, kā izveidos projekta tīmekļa vietni, vai kā jau esošajā projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē, ne retāk kā reizi mēnesī nodrošinās informācijas ievietošanu par atklāta konkursa projekta īstenošanu angļu un latviešu valodā (piemēram, par projekta īstenošanas gaitu, rezultātiem, sadarbību ar projekta partneriem, attēlus, kontaktinformāciju, atbildīgo kontaktpersonu, kā arī norādi uz programmu un Norvēģijas finanšu instrumentu);
 • par to, kā nodrošinās plakāta uzstādīšanu projekta īstenošanas vietā, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta īstenošanas beigām uzstādīs plāksni;
 • par to, kā plāno nodrošināt:
  • ja projekta līdzfinansējums ir mazāks par 500 000 euro, vismaz divu informatīvo pasākumu organizēšanu par projekta īstenošanas gaitu un mērķu sasniegšanu;
  • ja projekta līdzfinansējums ir 500 000 euro vai lielāks, vismaz trīs informatīvo pasākumu organizēšanu par projekta īstenošanas gaitu un mērķu sasniegšanu.
 • Informatīvie pasākumi ir:
  • seminārs vai konference ar projekta ieinteresētajām pusēm;
  • preses konference vai informatīvs pasākums preses pārstāvjiem, ieskaitot projekta uzsākšanas un (vai) noslēguma pasākumu projektam.
 • kā arī par to, kā projekta īstenotājs plāno nodrošināt veikto informācijas un publicitātes pasākumu novērtēšanu projekta un Norvēģijas finanšu instrumenta, tā mērķu un donorvalsts lomas atpazīstamībā.